fb Wirtualny spacer
29 października 2015

XIII sesja Rady Miejskiej Śmigla

Październikowa sesja Rady Miejskiej odbyła się wyjątkowo w ostatni poniedziałek miesiąca. Gośćmi specjalnymi na sali obrad byli uczniowie z Gminy Śmigiel, którzy otrzymali stypendia oraz nagrody  Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego w Kościanie. Roczne stypendium otrzymały dwie gimnazjalistki z Czacza: Sara Drozdek i Wiktoria Piotrowska oraz Daria Kupka ze Śmigla.  Nagrody otrzymały Kamila oraz Katarzyna Golec. Akty nadania stypendium wręczył Jan Beba – przedstawiciel Zarządu Stowarzyszenia. Gratulacje uzdolnionej młodzieży złożyli także burmistrz Małgorzata Adamczak oraz Wiesław Kasperski przewodniczący Rady. Na sesji obecny był również Gwidon Kaczmarek, nowy kierownik posterunku policji w Śmiglu, którego przedstawiciele śmigielskiego samorządu oficjalnie powitali.

Radni podjęli na sesji dziesięć uchwał. Dwie z nich dotyczyły zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji. Radni dokonali zmian w uchwale z 2 września 2010 r. dotyczącej dofinansowania Kompleksowego zagospodarowania ścieków w zlewni rzeki Obry, by umożliwić podpisanie aneksu do Umowy z NFOŚiGW w sprawie zwiększenia kwoty pożyczki. Druga z uchwał pozwoli na zaciągnięcie pożyczki na budowę kanalizacji w Bronikowie i Glińsku.

Niebawem wejdzie w życie nowa uchwała w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu gminy na realizację przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy. Uchwała różni się nieco od poprzedniej, m.in. mieszkańcy wsi Wydorowo i Sierpowo będą mogli ubiegać się o dofinansowanie budowy oczyszczalni, wzrośnie też kwota maksymalnego dofinansowania z 3 500 zł do 5 000 zł.

Na sesji radni podjęli także uchwałę w sprawie Programu współpracy Gminy Śmigiel z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2016, uchwałę w sprawie zgłoszenia sołectw Nietążkowo, Żegrówko, Olszewo, Stare Bojanowo do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”, radni wyrazili ponadto wolę udzielenia pomocy finansowej do kwoty 1 000 000 zł na przebudowę ciągu dróg powiatowych Nowa Wieś – Żegrówko – Karśnice, a także zgodę na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Śmiglu.

Rada dokonała także bieżących zmian w uchwale budżetowej oraz zmian Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2015-2025. Ostatnia uchwała dotyczyła nie uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa. Radni podjęli ww. uchwałę z uwagi na fakt, że Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym orzekł nieważność uchwały z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów lokalizacji siłowni wiatrowych na obszarze „Spławie”.  

Cała treść uchwał dostępna jest na stronie BIP.

AKA

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych