fb Wirtualny spacer
24 marca 2016

XVII sesja Rady Miejskiej

W Wielkim Tygodniu przed świętami wielkanocnymi odbyła się XVII sesja Rady Miejskiej Śmigla. Radni podjęli jedenaście uchwał.

Jedną z istotniejszych decyzji było podjęcie przez rajców uchwały o wyodrębnieniu w budżecie gminy na rok 2017 środków stanowiących fundusz sołecki. Ważną kwestią było również zatwierdzenie taryf określonych przez Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Obniżeniu o 50 gr. uległa stawka za odprowadzenie ścieków we wszystkich grupach taryfowych. Pozostałe stawki pozostają bez zmian. Uchwalone taryfy będą obowiązywały od 1 maja 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r. Dopłaty do taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 2016 rok radni podjęli już w grudniu ubiegłego roku. Przypomnijmy, że wysokość dopłaty do 1 m3 wody wynosi 8 gr., zaś do 1 mścieków 2,70 zł.

Również uchwałą Rady, kolejne wioski z gminy Śmigiel dołączą do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”. Dzięki temu mieszkańcy: Karmina, Morownicy, Sierpowa oraz Wonieścia będą mogli zgłaszać swoje inicjatywy do konkursów nagradzanych grantami oraz korzystać ze szkoleń.

Dwie z podjętych na sesji uchwał dotyczyły zbycia gminnych nieruchomości. Rajcy wyrazili zgodę na sprzedaż nieruchomości położonej w Śmiglu przy ul. Klonowej przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne oraz nieruchomości gruntowej położonej w Przysiece Polskiej, która objęta jest planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów eksploatacji wydobycia kopalin. Z programu sesji została wycofany projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości przy ul. Iwaszkiewicza w Śmiglu, który zostanie ponownie poddany pod dyskusję na komisjach Rady.

Radni uchwalili również dwa gminne programy: wspierania rodzin z gminy Śmigiel na lata 2016 – 2018, a także program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Śmigiel na rok 2016.

Poddany pod obrady na sesji liczący ponad 100 stron „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Śmigiel” również otrzymał akceptację radnych.

Ponadto radni podjęli uchwałę w sprawie odwołania pani Blandyny Pelli, która przeszła na emeryturę z funkcji pełnomocnika do spraw realizacji projektu z Funduszu Spójności, a także podjęli uchwały dotyczące zmian w bieżącym budżecie gminy oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2016-2025.

Gościem na sesji był Henryk Kasiński Komendant Powiatowy Policji, który przedstawił zebranym sprawozdanie za rok ubiegły z działalności policji oraz informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Kościańskiego, w tym Gminy Śmigiel.

AKA

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Romantyczne Trasy Rowerowe Infrastruktura i środowisko Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych