fb Wirtualny spacer
31 grudnia 2015

XV sesja Rady Miejskiej

Ostatnia w 2015 roku sesja Rady Miejskiej Śmigla odbyła się 29 grudnia. Radni podjęli szesnaście uchwał, w tym jedną z najważniejszych dla gminy, dotyczącą ustalenia budżetu na 2016 r. W roku ubiegłym burmistrz Małgorzata Adamczak realizowała budżet przygotowany i uchwalony przez samorząd poprzedniej kadencji, w nadchodzącym roku będzie to już budżet opracowany zgodnie z obranym kierunkiem działania urzędującej burmistrz.

Planowane dochody na rok 2016 opiewają na łączną kwotę 53.322.038,00 zł, zaś wydatki na kwotę 58.495.038,00 zł. Z rozbiciem na poszczególne zadania wybrane wydatki kształtują się następująco: 42,20% z przeznaczeniem na oświatę, 17,28% na opiekę społeczną, 6,59% na rolnictwo, 3,72% na kulturę, 3,44% na gospodarkę komunalną, 2,91% gospodarkę mieszkaniową, 1,62% na kulturę fizyczną. Wśród wydatków majątkowych w budżecie uwzględniono m.in. 3 617 294 tys. na budowę kanalizacji w Bronikowie i Glińsku, 150 000 zł na kontynuację kompleksowego zagospodarowania ścieków, 1 603 047 zł z przeznaczeniem na drogi gminne, 1 500 000 zł na termomodernizację Centrum Kultury oraz szkoły w Śmiglu, 410 000 zł na oświetlenie. W efekcie budżet zamknie się deficytem w kwocie 5.173.000,00 zł.

Na sesji przedstawiono także projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2016-2025. Obie uchwały budżetowe zostały podjęte przez radnych jednogłośnie.

Na sesji radni ponadto podjęli uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zaplanowanej budowy kanalizacji sanitarnej w Bronikowie i Glińsku: w roku 2016 do kwoty 3 570 582 zł oraz w roku 2017 do kwoty 1 576 613 zł.

Dwie z uchwał dotyczyły mieszkań komunalnych. Radni zaktualizowali uchwałę w sprawie dokonania zmian w Wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Śmigiel w latach 2012 – 2017 poprzez usunięcie z jej treści lokali, które zostały sprzedane i nie należą już do mieszkaniowego zasobu gminy, a także wprowadzili zmiany do uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Zmiana dotyczy wynajmu lokali przekraczających powierzchnię użytkową 80 m2. W przypadku wolnego lokalu o tej powierzchni Burmistrz Śmigla ustali najemcę w drodze przetargu nieograniczonego, co umożliwi przystąpienie do przetargu nie tylko osób z listy oczekujących na przydzielenie lokalu, którzy często ze względu na ograniczone możliwości finansowe nie przystępują do przetargów.  

Radni ustalili także dopłaty do taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 2016 rok, które pozostawili na dotychczasowym poziomie. Przypomnijmy, że wysokość dopłaty do 1 m3 wody wynosi 8 gr., a do 1 m3 ścieków 2,70 zł.

W 2015 roku została opracowana Strategia Rozwoju Gminy Śmigiel na lata 2015 – 2022”, którą Rada na sesji przyjęła jednogłośnie.

W związku z funkcjonowaniem w Śmiglu żłobka radni podjęli także uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Śmigiel w roku kalendarzowym 2016.

Radni zatwierdzili także plany pracy na kolejny rok wszystkich komisji stałych.

Pozostałe uchwały podjęte na sesji dotyczyły: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Śmigiel udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów spoza obwodu szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Śmigiel, a także nie uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w kwestii wprowadzenia zmian do trzech uchwał Rady Miejskiej z 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów lokalizacji siłowni wiatrowych na obszarze Spławie.

AKA

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Romantyczne Trasy Rowerowe Infrastruktura i środowisko Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych