fb Wirtualny spacer
26 czerwca 2016

XXI sesja Rady Miejskiej

Śmigielscy radni, 23 czerwca br. na XXI sesji, jednogłośnie udzielili burmistrz Małgorzacie Adamczak absolutorium z wykonania budżetu gminy za rok 2015. Uchwałę poprzedziła debata absolutoryjna. Dochody w minionym roku zostały wykonane w 99,92%, zaś wydatki w 92,34%.

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium była jedną z siedmiu podjętych na czerwcowej sesji. Rada Miejska zatwierdziła także sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2015. Ponadto radni przyjęli rezygnację radnego Krzysztofa Łącznego z członkostwa w Komisji Planowania i Rozwoju, któremu na majowej sesji rajcy powierzyli funkcję wiceprzewodniczącego rady.

Radni wprowadzili także zmiany w bieżącym budżecie gminy. Zwiększeniu uległy m.in. o 800 tys. zł wydatki związane z remontem dróg publicznych i o 245 tys. wydatki z przeznaczeniem na drogowe inwestycje, w tym na przebudowę 900 metrów chodnika wraz z oświetleniem na ulicy Przysieckiej w Bruszczewie oraz przebudowę ulic w Śmiglu: Wyspiańskiego (230 m), Paderewskiego (420 m) na odcinku od ul. Kościuszki do Mierosławskiego i ulicy Konopnickiej (115 m) na odcinku od Paderewskiego do Mierosławskiego. O prawie 50 tys. złotych zwiększyły się wydatki związane z planowanym zakupem i montażem elementów na placach zabaw w: Poladowie, Nietążkowie, Robaczynie, Glińsku, Machcinie, Starej Przysiece Pierwszej i Drugiej, Morownicy, Nowej Wsi, Spławiu, Wonieściu, Śmiglu, Karminieee, Bruszczewie, Chełkowie, Starym Bojanowie, Karminie i Gniewowie, zaś o 70 tys. zł. wydatki związane z planowanym zakupem i montażem elementów siłowni napowietrznych w Czaczu, Przysiece Polskiej, Starym Bojanowie i Wonieściu. Zwiększeniu uległy również wydatki w zakresie remontów obiektów gminnych z przeznaczeniem na naprawę dachów na śmigielskiej kolejce, zakup i montaż toalet w Czaczu, inwestycje w szkołach: w Bronikowie i Starym Bojanowie, remont wiatraka i kaplicy poewangelickiej. Wzrosła również kwota dotacji dla Centrum Kultury w Śmiglu.

Zwiększeniu uległy także o 50 tys. zł wydatki z tytułu objęcia przez gminę dodatkowych udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych. Zmiana ta jest konsekwencją podjęcia na sesji uchwały upoważniającej burmistrza do objęcia kolejnych 5 udziałów po 10 tys. każdy. Radni podjęli decyzję o zwiększeniu udziałów w związku z dużym zainteresowaniem usługami funduszu wśród przedsiębiorców z gminy Śmigiel. Wysokość udzielonych poręczeń dla właścicieli firm z śmigielskiej gminy wynosi kilkanaście milionów złotych.

Konsekwencją wprowadzenia bieżących zmian w budżecie była również podjęta uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2016 – 2025.

W związku z zainteresowaniem przez osoby prywatne nabyciem działki w Śmiglu przy ul. Andrzeja Dudycza przeznaczonej pod działalność gospodarczą, radni wyrazili zgodę na jej zbycie.

AKA

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Romantyczne Trasy Rowerowe Infrastruktura i środowisko Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych