fb Wirtualny spacer
26 czerwca 2015

X sesja Rady Miejskiej Śmigla

Na czerwcowej sesji radni w czternastoosobowym składzie uchwalili osiem uchwał, w tym dwie dotyczące Skarbnika Śmigla. Z porządku obrad wycofany został projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Polityki Społecznej Gminy Śmigiel do roku 2025”.

Szanując wolę Danuty Marciniak pełniącej funkcję Skarbnika Śmigla od 1990 roku Rada podjęła uchwałę o odwołaniu Skarbnika Śmigla. Pani Danuta podjęła decyzję o rezygnacji ze stanowiska po  ponad 35 latach pracy w śmigielskim samorządzie. Teraz na straży gminnych finansów stanie Jarosław Buko, który został powołany na to stanowisko kolejną uchwałą. Poprzednim miejscem pracy nowego skarbnika była Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu. Decyzję o rezygnacji ze stanowiska Sekretarza Śmigla podjął również Maciej Wiśniewski, który pełnił tę funkcję przez trzy kolejne kadencje. Skarbnikowi oraz Sekretarzowi na sesji podziękowania złożyli w imieniu radnych Wiesław Kasperski – przewodniczący Rady Miejskiej i wiceprzewodniczący Rafał Klem oraz w imieniu nieobecnej na sesji, z powodu znacznie wcześniej zaplanowanego urlopu, burmistrz Małgorzaty Adamczak jej Zastępca Marcin Jurga. Panowie pogratulowali również objęcia funkcji nowemu Skarbnikowi Śmigla. Osobne podziękowania dla skarbnika i sekretarza złożyli dyrektorzy szkół z Gminy Śmigiel.

Wśród podjętych na sesji uchwał były również i te poświęcone budżetowi. Radni dokonali zmian w bieżącym budżecie gminy, dotyczących między innymi: wprowadzenia do budżetu 30 000 zł w ramach pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie śmigielskiej wąskotorówki, ustanowienia w kwocie 210 000 zł dotacji celowej na inwestycje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śmiglu. Konsekwencją zmian w budżecie było podjęcie kolejnej uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 -2025. Radni podjęli również uchwałę o udzieleniu dotacji celowej w wysokości 20 000 zł na prace obejmujące wzmocnienia spękanych ścian kościoła w Starym Białczu w ramach zaplanowanych w budżecie środków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego.

W związku ze zbliżającymi się wyborami ławników do sądów Rada podjęła także uchwałę o powołaniu zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników. W skład zespołu wejdą członkowie Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej Śmigla.

Dwie ostatnie uchwały dotyczyły zmian siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych. Dwie siedziby OKW przeniesione do Śmigla i Czacza na czas wyborów Prezydenta RP powrócą do swoich pierwotnych lokalizacji: świetlic w Poladowie oraz Karśnicach, zaś w Spławiu siedziba OKW będzie przeniesiona z budynku Rolniczej Spółdzielni do świetlicy wiejskiej. Jednorazowo, na zaplanowane 6 września br. referendum, zmianie ulegnie siedziba OKW w Morownicy, która zostanie przeniesiona do Przedszkola Samorządowego w Śmiglu przy al. Bohaterów.

Ponadto na sesji została przedstawiona ocena pomocy społecznej dla Gminy Śmigiel za rok ubiegły, a także sprawozdania z prac komisji Rady Miejskiej.

AKA

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych