fb Wirtualny spacer
12 kwietnia 2017

Zarządzenie Burmistrza dot. gruntów w Przysiece Polskiej przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie nr 343/17 Burmistrza Śmigla

                                          z dnia 11 kwietnia 2017 roku           

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w Przysiece Polskiej, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Ogłasza się wykaz niżej opisanych nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w Przysiece Polskiej, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu:

 

Nieruchomość składająca

się z działek

nr geod.

Pow. w ha

Nr KW

Położenie

Opis nieruchomości

Cena nieruchomości  [zł]

213/22

 

0.23.57

 

 

PO1K/00049212/3

 

Przysieka Polska, gmina Śmigiel

Dla działki o nr geod. 213/22 brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy przedmiotowa działka znajduje się w terenie oznaczonym jako rolnicza przestrzeń produkcyjna z możliwością wykorzystania dla rozwoju funkcji pozarolniczych. Działka objęta jest decyzją na budowie parkingu, znak WI.6733.31.2016.HS z dnia 27.09.2016 roku

83.000,- zł

+ 23% VAT

 

418/15

0.24.15

 

PO1K/00029662/6

Przysieka Polska, gmina Śmigiel

Dla działki o nr geod. 418/15 brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy przedmiotowa działka znajduje się w terenie oznaczonym jako rolnicza przestrzeń produkcyjna z możliwością wykorzystania dla rozwoju funkcji pozarolniczych. Działka objęta jest decyzją na budowie parkingu, znak WI.6733.31.2016.HS z dnia 27.09.2016 roku

87.000,- zł

+ 23% VAT

 

 

Księgi wieczyste nr PO1K/00049212/3 i PO1K/00029662/6, prowadzone
dla w/w nieruchomości nie wykazują żadnych obciążeń w dziale III i IV.

 

§ 2.

Ceny sprzedaży nieruchomości podane w wykazie obowiązują do dnia 09.03.2018 roku.

 

§ 3.

Wykaz podlega ogłoszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 11 kwietnia 2017 roku do dnia 04 maja 2017 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Śmigla a także zamieszcza się go na stronie internetowej urzędu, a informację o wywieszeniu wykazu zamieścić należy w prasie lokalnej.

 

§ 4.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) winny złożyć wniosek w ciągu 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                            Burmistrz Śmigla

                                                                     /-/ Małgorzata Adamczak 

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych