fb Wirtualny spacer
31 stycznia 2017

Zdrowa woda prosto z kranu

Na pierwszej w nowym roku sesji, 27 stycznia radni zatwierdzili wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2017-2021 sporządzony przez Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny Sp. z o.o. w Śmiglu. W planie przedsiębiorstwo ujęło najważniejsze zadania, w tym wymianę sieci wodociągowej z azbesto-cementu zarówno w samym Śmiglu, jak i w Koszanowie, Nietążkowie, Nowej Wsi, Przysiece Polskiej, Czaczu, Parsku, Morownicy, Spławiu i Karminie. Spółka zakłada wymianę wszystkich rur azbestowo-cementowych do końca 2019 r. Plan zakłada również budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Chełkowie oraz remonty i modernizację ujęcia wody głębinowej w Starym Bojanowie, przepompowni wody w Karminie, stacji uzdatniania wody w Robaczynie i Przysiece Polskiej. Wymiana rur azbestowo-cementowych zostanie częściowo sfinansowana z pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Obecnie sieć wodociągowa umożliwia korzystanie z usług dostawy wody prawie 99% ludności gminy. Co istotne woda z kranów spełnia wszystkie wymagania jakościowe, zawiera niezbędne pierwiastki i składniki mineralne. Według Państwowej Inspekcji Sanitarnej, spełnia ona najwyższe standardy i co najważniejsze nadaje się do picia prosto z kranu.

Gospodarki ściekowej dotyczyła również podjęta na sesji porządkująca uchwała zmieniająca zapisy uchwały z 2015 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z NFOŚIGW na dofinansowanie budowy kanalizacji w Bronikowie i Glińsku przewidzianej do realizacji w latach 2015-2017. Radni określili ostateczną wysokość pożyczki na to zadanie w kwocie 2 557 251,46 zł i dostosowali  maksymalną jej wysokość w roku 2016 i roku bieżącym.

Trzy z podjętych na sesji uchwał dotyczyły edukacji i oświaty. Radni zatwierdzili zasady udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowych, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Śmigiel. Zasady określone w uchwale dotyczą dyrektorów szkół i przedszkoli oraz kierowników filii, a także pedagogów, logopedów, psychologów, doradców zawodowych oraz specjalistów prowadzących zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne i socjoterapeutyczne. Uregulowań w zakresie edukacji dotyczyła także uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z gminą Kościan na włączenie do obwodu Zespołu Szkół w Starej Przysiece Drugiej  dzieci i młodzieży gimnazjalnej  z Widziszewa należącego do gminy Kościan. Trzecia z uchwał dotyczyła dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w gminie do nowego ustroju szkolnego, który zgodnie z prawem oświatowym będzie obowiązywał od 1 września 2017 r., a który ma za zadanie stopniowe wygaszanie funkcjonowania gimnazjów i przekształcenie szkół podstawowych sześcioletnich w ośmioletnie.

Radni ponadto przyjęli Gminny Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie na rok 2017, a także podjęli trzy uchwały porządkujące: w sprawie zmian w budżecie gminy, zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy, a także w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z targowiska miejskiego w Śmiglu. Ostatnia z uchwał dotyczyła ustanowienia inkasentem opłaty targowej ZGKiM jako spółki w związku ze zmianą osobowości prawnej zakładu.

Gospodarki mieniem gminnym dotyczyła uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż sześciu lokali mieszkalnych wchodzących w skład nieruchomości zlokalizowanej przy ulicy Jagiellońskiej 11 w Śmiglu.

Śmigielscy radni na styczniowej sesji podjęli łącznie 10 uchwał. 

AKA

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych