fb Wirtualny spacer
31 stycznia 2017

Zdrowa woda prosto z kranu

Na pierwszej w nowym roku sesji, 27 stycznia radni zatwierdzili wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2017-2021 sporządzony przez Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny Sp. z o.o. w Śmiglu. W planie przedsiębiorstwo ujęło najważniejsze zadania, w tym wymianę sieci wodociągowej z azbesto-cementu zarówno w samym Śmiglu, jak i w Koszanowie, Nietążkowie, Nowej Wsi, Przysiece Polskiej, Czaczu, Parsku, Morownicy, Spławiu i Karminie. Spółka zakłada wymianę wszystkich rur azbestowo-cementowych do końca 2019 r. Plan zakłada również budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Chełkowie oraz remonty i modernizację ujęcia wody głębinowej w Starym Bojanowie, przepompowni wody w Karminie, stacji uzdatniania wody w Robaczynie i Przysiece Polskiej. Wymiana rur azbestowo-cementowych zostanie częściowo sfinansowana z pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Obecnie sieć wodociągowa umożliwia korzystanie z usług dostawy wody prawie 99% ludności gminy. Co istotne woda z kranów spełnia wszystkie wymagania jakościowe, zawiera niezbędne pierwiastki i składniki mineralne. Według Państwowej Inspekcji Sanitarnej, spełnia ona najwyższe standardy i co najważniejsze nadaje się do picia prosto z kranu.

Gospodarki ściekowej dotyczyła również podjęta na sesji porządkująca uchwała zmieniająca zapisy uchwały z 2015 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z NFOŚIGW na dofinansowanie budowy kanalizacji w Bronikowie i Glińsku przewidzianej do realizacji w latach 2015-2017. Radni określili ostateczną wysokość pożyczki na to zadanie w kwocie 2 557 251,46 zł i dostosowali  maksymalną jej wysokość w roku 2016 i roku bieżącym.

Trzy z podjętych na sesji uchwał dotyczyły edukacji i oświaty. Radni zatwierdzili zasady udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowych, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Śmigiel. Zasady określone w uchwale dotyczą dyrektorów szkół i przedszkoli oraz kierowników filii, a także pedagogów, logopedów, psychologów, doradców zawodowych oraz specjalistów prowadzących zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne i socjoterapeutyczne. Uregulowań w zakresie edukacji dotyczyła także uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z gminą Kościan na włączenie do obwodu Zespołu Szkół w Starej Przysiece Drugiej  dzieci i młodzieży gimnazjalnej  z Widziszewa należącego do gminy Kościan. Trzecia z uchwał dotyczyła dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w gminie do nowego ustroju szkolnego, który zgodnie z prawem oświatowym będzie obowiązywał od 1 września 2017 r., a który ma za zadanie stopniowe wygaszanie funkcjonowania gimnazjów i przekształcenie szkół podstawowych sześcioletnich w ośmioletnie.

Radni ponadto przyjęli Gminny Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie na rok 2017, a także podjęli trzy uchwały porządkujące: w sprawie zmian w budżecie gminy, zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy, a także w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z targowiska miejskiego w Śmiglu. Ostatnia z uchwał dotyczyła ustanowienia inkasentem opłaty targowej ZGKiM jako spółki w związku ze zmianą osobowości prawnej zakładu.

Gospodarki mieniem gminnym dotyczyła uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż sześciu lokali mieszkalnych wchodzących w skład nieruchomości zlokalizowanej przy ulicy Jagiellońskiej 11 w Śmiglu.

Śmigielscy radni na styczniowej sesji podjęli łącznie 10 uchwał. 

AKA

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Romantyczne Trasy Rowerowe Infrastruktura i środowisko Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych