Facebook
Youtube realizowane projekty

Zapraszamy do składania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych

 

 

Szanowni Mieszkańcy,

 

Dla naszej Gminy został opracowany projekt Diagnozy stanu będącej częścią „Programu rewitalizacji dla Gminy Śmigiel na lata 2017-2023”. Zadanie jest współfinansowane z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Zapraszam wszystkich zainteresowanych do składania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych do ujęcia w „Programie rewitalizacji dla Gminy Śmigiel na lata 2017-2023”. Zgłaszane pomysły powinny się przyczyniać do ożywienia społeczno-gospodarczego i poprawy warunków i jakości życia w naszej Gminie. Projekty mogą dotyczyć kwestii społecznych, a także gospodarczych i infrastrukturalnych oraz odpowiadać na potrzeby lokalnej społeczności. Wszystkie zgłoszone projekty zostaną przeanalizowane pod kątem ich spójności i zgodności z założeniami i kierunkami działań dla naszej Gminy.

 

Proszę o składanie propozycji na załączonym formularzu.

 

Niniejszą propozycję projektu rewitalizacyjnego do ujęcia w Programie rewitalizacji
dla Gminy Śmigiel na lata 2017-2023 można dostarczyć do dnia 11 lipca 2017 r.:

a)     drogą elektroniczną na adres: mtomaszewska@smigiel.pl lub urzadmiejski@smigiel.pl

b)     drogą pocztową lub osobiście do Urzędu Miejskiego Śmigla, pl. Wojska
Polskiego 6, 64-030 Śmigiel

 

 

Burmistrz Śmigla

Małgorzata Adamczak

 

Pliki do pobrania: