fb Wirtualny spacer

Aktualności

Zwiększenie zakresu realizowanego Projektu

Burmistrz Śmigla Wiktor Snela przy kontrasygnacie Skarbnika Śmigla Danuty Marciniak  7 lipca 2014 r. podpisał aneks do umowy o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW), reprezentowanym przez Krystiana Szczepańskiego, Zastępcę Prezesa Zarządu oraz Grażynę Bielską, Pełnomocnika, Zastępcy Głównego Księgowego na zwiększenie zakresu realizowanego Projektu „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel” i przedłużenie terminu jego realizacji do 31 grudnia 2015 r. Według podpisanego aneksu kwota wydatków kwalifikowanych to 56,2 mln zł, z czego Gmina Śmigiel otrzyma dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa, Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM w wysokości 42,6 mln zł.

W lutym 2014 r. Gmina Śmigiel zwróciła się z wnioskiem do NFOŚiGW, jako instytucji wdrażającej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko o możliwość kolejnego już rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu. Wniosek przeszedł pomyślnie weryfikację zarówno przez NFOŚiGW jak i Ministerstwo Środowiska.
We wniosku przewidziano budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Poladowo, Morownica, Karmin. Roboty budowlane w Poladowie trwają już od maja br., planowany termin oddania sieci do użytkowania to IV kwartał 2014 r. Wykonawcą prac jest firma Instal Perfekt Paweł Kaczmarek z siedzibą w Lesznie. Przedsiębiorstwo ma do wykonania: 3,8 km sieci kanalizacji grawitacyjnej, 0,7 km rurociągu tłocznego oraz 3 przepompownie ścieków.  Koszt budowy sieci kanalizacyjnej w Poladowie to 1.982.401,70 zł (netto).
Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Morownica i Karmin przewidziano na rok 2015.
 

Gmina realizuje kolejne kontrakty 
Gmina Śmigiel w 2013 roku realizowała kolejne kontrakty z Projektu „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel” współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 
Pierwsze prace, polegające na budowie sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami ścieków, rozpoczęły się pod koniec marca na terenie miejscowości Spławie. Wykonawcą robót budowalnych była firma „ZINSTAL – IZOL – GAZ” Rafał Kaczor z siedzibą w Ruchocicach. Wykonawca podpisując umowę zobowiązał się wykonać zadanie do 21 września 2013 r., jednak roboty budowlane zostały już zakończone na przełomie czerwca i lipca, zaś protokół końcowego odbioru i przekazania do użytkowania inwestycji został spisany 11 września 2013 r. Zwłoka z odbiorem wykonanych robót spowodowana była brakiem umów na dostawę energii. W czasie realizacji prac wykonano ok. 1,9 km kanalizacji grawitacyjnej, ok. 3,6 km rurociągu tłocznego, ok. 0,04 km kanalizacji deszczowej, ok. 0,3 km (43 szt.) odcinków bocznych zakończonych studzienkami przyłączeniowymi o średnicy Ø 160 mm oraz 2 przepompownie. Koszt wykonania sieci kanalizacyjnej w Spławiu wyniósł 1.334.073,09 zł brutto (1.084.612,27 zł netto). Gmina Śmigiel tytułem złożonych wniosków o płatność, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko otrzymała z Funduszu Spójności dotację w wysokości prawie 900 tys. zł. Obecnie (kwiecień 2014 r.) do sieci kanalizacyjnej, na 177 możliwych, podłączonych jest 167 osób. 
W sierpniu 2013 r. rozpoczęto również realizację kontraktu związanego z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Koszanowie. Inwestorem jest Zakład Wodociągowo – Kanalizacyjny Sp. z o.o. z siedzibą w Śmiglu, a wykonawcą FIRMA GUTKOWSKI Jan Gutkowski z siedzibą w Lesznie przy ul. 17 Stycznia 92. Termin zakończenia prac zaplanowano do 22 grudnia 2014 r. Po rozbudowie przepustowość hydrauliczna oczyszczalni wzrośnie z 2700 m3/d do 3400 m3/d (dla pogody deszczowej), oraz z 1830 m3/d do 2413 m3/d (dla pogody suchej). Modernizacji zostanie poddana część istniejącej oczyszczalni w zakresie wymiany urządzeń technologicznych. Przewidziano również rozbudowę obiektu o jedną komorę reaktora biologicznego ze zbiornikiem uśredniającym oraz zagęszczaczem osadu. Dodatkowo zostanie wykonana nowa część mechaniczna (krata, piaskownik) przed pompownią główną oraz zamontowana kontenerowa stacja zlewcza. Zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków jest niezbędne ze względu na ciągłą rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Śmigiel. Koszt inwestycji opiewa na kwotę 5.962.690,64 zł brutto, z czego koszty kwalifikowalne wynoszą 4.563.644,58 zł. Szacuje się, iż Gmina Śmigiel tytułem złożonych wniosków o płatność w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z Funduszu Spójności otrzyma dotację w wysokości ok. 2,3 mln zł. Pozostała część kosztów kwalifikowalnych zostanie pokryta z niskooprocentowanej pożyczki pozyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Koszty niekwalifikowalne oraz podatek VAT zostaną pokryte ze środków własnych Zakładu Wodociągowo – Kanalizacyjnego w Śmiglu Sp. z o.o. 
Wykonawca aktualnie jest na etapie realizacji części konstrukcyjno – budowlanej. Wykonano dotychczas: sitopiaskownik z kratą bębnową i pompownią, płuczkę piasku, zbiornik uśredniający z komorą osadu czynnego oraz zbiornik zagęszczania osadu. 
Pod koniec stycznia 2014 r. rozstrzygnięto, ogłoszony w grudniu 2013, przetarg na budowę sieci kanalizacyjnej na terenie wsi Wonieść i Karśnice. Wykonawcą obu kontraktów jest firma „ZINSTAL – IZOL – GAZ” Ferdynand Kaczor z siedzibą w Ruchocicach przy ul. Ogrodowej 2. Umowy zostały podpisane 26 lutego 2014 r., a wykonawca zobowiązał się zrealizować przedmiot zamówienia do 26 października 2014 r. Pierwsze prace rozpoczęły się na terenie miejscowości Karśnice. Zgodnie z dokumentacją projektową wykonawca wybuduje ok. 3 km grawitacyjnej sieci sanitarnej, ok. 2 km sieci tłocznej, ok. 0,6 km (88 szt.) przyłączy o średnicy Ø 160 mm zakończonych przed granicą posesji, 3 szt. przepompowni strefowych. Wykonawca wycenił pracę na kwotę 2.219.804,28 zł brutto. Równocześnie trwają roboty budowlane w Wonieściu. Koszt wybudowania sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami dla miejscowości Wonieść opiewa na kwotę 2.049.725,36 zł brutto. Wykonawca wykona na terenie wsi ok. 1,5 km sieci grawitacyjnej, ok. 4 km kanalizacji tłocznej, 57 szt. podłączeń zakończonych przed granicą posesji oraz 2 szt. przepompowni strefowych. 
Kontrakty dotyczące budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Wonieść i Karśnice są ostatnimi zadaniami realizowanymi zgodnie z zobowiązującą umową o dofinansowanie. W związku ze zbliżającym się końcowym rozliczeniem projektu podjęto kroki do określenia wysokości środków, które nie zostaną wykorzystane, przy realizacji zakresu wynikającego z umowy. Gmina Śmigiel złożyła wniosek do NFOŚiGW w Warszawie, jako Instytucji Wdrażającej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko o rozszerzenie zakresu rzeczowego o zadania związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowościach Poladowo, Morownica i Karmin. Zwiększając zakres prac Gmina wykorzysta całą przyznaną dotację. 
23 kwietnia b.r. został wybrany wykonawca na realizację zadania pn.: „Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, Poladowo”. Wykonawcą kontraktu będzie firma INSTAL PERFEKT Paweł Kaczmarek, z siedzibą w Lesznie, przy ul. Modrzewiowa 29. Umowa z Wykonawcą robót będzie podpisana w terminie do 15 maja b.r. 
Rozpoczęto także prace nad realizacją dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków w Morownicy, Karminie i Bronikowie. Do końca 2014 r. Gmina będzie dysponowała wszystkimi dokumentami, które pozwolą na ogłoszenie kolejnych przetargów i wybranie wykonawców na realizację zadań.

MSZ

Rozszerezenie Projektu „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel" o dodatkowy zakres prac.

W lutym 2012 r. Gmina Śmigiel zwróciła się z wnioskiem do NFOŚiGW, jako Instytucji Wdrażającej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko o możliwość rozszerzenia Projektu o dodatkowy zakres prac. Po zrealizowaniu pierwotnego zakresu Projektu Beneficjent zaoszczędził część środków finansowych, które były przeznaczone na budowę sieci kanalizacyjnej. Oszczędności zostaną wykorzystane przy realizacji nowych zadań obejmujących rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w celu jej przystosowania do spełniania wymogów Dyrektywy Rady 91/271/EWG; budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wonieść, ze względu na ochronę terenów NATURA 2000 Zbiornik Wonieść. W celu prawidłowego wykorzystania pozostałych środków unijnych, z uwagi na konieczność spełniania wskaźnika koncentracji, wybrano budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Spławie i Karśnice. Realizację dodatkowego zakresu robót przewidziano w okresie od lutego 2013 r. do czerwca 2015 r. Wniosek o wykorzystanie oszczędności przeszedł pomyślnie weryfikację zarówno NFOŚiGW jak i Ministerstwa Środowiska.

31 stycznia 2013 r. Burmistrz Śmigla Wiktor Snela przy kontrasygnacie Skarbnika Śmigla Danuty Marciniak podpisał aneks z NFOŚiGW, reprezentowanym przez Krystiana Szczepańskiego, Zastępcę Prezesa Zarządu oraz Barbarę Wiśniewską, Pełnomocnika, Głównego Księgowego na zwiększenie zakresu realizowanego Projektu i przedłużenie terminu jego realizacji. Według podpisanego aneksu kwota wydatków kwalifikowanych to 56,2 mln zł, z czego Gmina Śmigiel otrzyma dofinansowanie w wysokości 42,6 mln zł.
Na zrealizowanie pierwotnego zakresu Projektu obejmującego budowę i przebudowę sieci kanalizacyjnej w Śmiglu, budowę kanalizacji w Koszanowie, Nietążkowie, Nowej Wsi, Bruszczewie, Przysiece Polskie, Czaczu, Robaczynie, Starej Przysiece Drugiej i Starym Bojanowie Gmina Śmigiel wydała 46,1 mln zł wraz z zapłaconym podatkiem VAT. NFOŚiGW na podstawie przedłożonych wniosków o płatność wypłaciła Gminie w formie refundacji kosztów lub zaliczek 31,1 mln zł.

Podsumowanie realizacji pierwotnego Projektu „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel"

Gmina Śmigiel od 2009 r. realizuje Projekt pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel”, który współfinansowany jest z Funduszu Spójności w ramach działania 1.1 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji powyżej 15 tys. RLM” priorytetu I „Gospodarka wodno-ściekowa” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
W roku 2012 prowadzono prace przy budowie sieci kanalizacyjnej na czterech kontraktach.
Pierwszy kontrakt to kontynuacja, rozpoczętej w marcu 2011 r., budowy sieci kanalizacyjnej we wsi Nietążkowo oraz w części miasta Śmigla. Termin wykonania robót nie został zachowany przez wykonawcę robót, firmę Instalacje HTS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, dlatego, zgodnie z umową, firma została obciążona karami umownymi za nieterminowe zakończenie robót. Na terenie Nietążkowa i Śmigla wykonano: 12,7 km sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z odcinakami sieci zakończonymi studzienkami przyłączeniowymi; 1,6 km rurociągu tłocznego oraz 4 przepompownie ścieków. Nową sieć kanalizacyjną wybudowano w obrębie Śmigla w ulicach: Adelta, Ariańska, Batorego, Boczna, Dudycza, Leszczyńska, Kozielskiego, Krasickiego, Łepkowicza, Młyńska, Morownicka, Polna, Południowa, Powstańców Wlkp., Prusa, Rolna, Szmalca, 27 Stycznia, Wodna; we wsi Nietążkowo w ulicach: Arciszewskich, Boczna, Krótka, Leśna. Koszt kontraktu wyniósł 8.555.000,00 zł. W kwocie tej zawarty jest również koszt budowy 1,5 km sieci wodociągowej w ulicy Dudycza w Śmiglu.
Kolejny kontrakt realizowany w 2012 r. dotyczył budowy kanalizacji w Nowej Wsi oraz  Śmiglu. W październiku przekazano do użytkowania 5,8 km sieci kanalizacji grawitacyjnej, 1,2 km rurociągu tłocznego, 0,4 km odcinków sieci zakończonych studzienkami przyłączeniowymi oraz 3 przepompownie ścieków. Roboty budowlane prowadzone były przez Przedsiębiorstwo Inwestycyjno – Usługowe „GAZOPOL Ltd” Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie. W nową sieć kanalizacyjną zostali wyposażeni mieszkańcy Nowej Wsi – ul. Śmigielska oraz mieszkańcy Śmigla zamieszkujący ulice: Kilińskiego, Wyspiańskiego, Wiatrakową, Skarzyńskiego, Sikorskiego, na trzech odcinkach ulicy Kościuszki, tj. pomiędzy ul. Północną, a Skarzyńskiego, pomiędzy ul. Orzeszkowej, a Witaszka oraz odcinkiem od ul. Witaszka do Śmigielskiej w Nowej Wsi. Inwestycja kosztowała 4.318.755,18 zł.
W minionym roku wybudowano również sieć kanalizacji sanitarnej we wsiach Robaczyn i Stara Przysieka Druga. Prace przy budowie sieci kanalizacyjnej w Robaczynie prowadziło Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Delta – plus” Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie. Firma wykonała 1,80 km kanalizacji grawitacyjnej, niespełna 1 km rurociągu tłocznego, 0,30 km (59 szt.) odcinków sieci zakończonych studzienkami przyłączeniowymi oraz postawiono 3 przepompownie sieciowe. Zgodnie z umową, za wykonane roboty budowlane, firma otrzymała 1.807.972,95 zł. Budowa kanalizacji sanitarnej w Starej Przysiece Drugiej była najmniejszym realizowanym w 2012 r. kontraktem w ramach Projektu. Wybudowano 1,3 km sieci grawitacyjnej wraz z odcinkami sieci zakończonymi studzienkami przyłączeniowymi (31 szt.), 0,4 km rurociągu tłocznego i jedną przepompownię ścieków. Prace prowadziła firma „BUDMIX” Sp. C. Piotr Fęglerski – Andrzej Wojtkowiak. Sieć oddano do użytkowania w sierpniu. Koszt wykonania kanalizacji sanitarnej wyniósł 649.887,88 zł.   
Łącznie w 2012 r. na realizowane roboty budowlane wydano 14.985.327,50 zł, z czego gmina w formie dotacji od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW) w ramach dofinansowania Projektu z Funduszu Spójności otrzymała 10.068.168,04 zł.
Na zrealizowanie pierwotnego zakresu Projektu obejmującego budowę i przebudowę sieci kanalizacyjnej w Śmiglu, budowę kanalizacji w Koszanowie, Nietążkowie, Nowej Wsi, Bruszczewie, Przysiece Polskie, Czaczu, Robaczynie, Starej Przysiece Drugiej i Starym Bojanowie Gmina Śmigiel wydała 46,1 mln zł wraz z zapłaconym podatkiem VAT. NFOŚiGW na podstawie przedłożonych wniosków o płatność wypłacił Gminie w formie refundacji kosztów lub zaliczek 31,1 mln zł.

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W KOSZANOWIE, NIETĄŻKOWIE, CZĘŚCI MIASTA ŚMIGLA ORAZ W STARYM BOJANOWIE – ZAKOŃCZONA

„Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel” – Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z Funduszu Spójności.
 
Zbliża się pierwotny termin zakończenia Projektu dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Śmigiel. Jednakże Gmina otrzymała zgodę Ministerstwa Środowiska na zwiększenie zakresu Projektu o rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Koszanowie z terminem realizacji do końca 2014 r.
Rok 2011 był dla Gminy Śmigiel bardzo pracowity. Zostały zakończone dwa duże kontrakty związane z realizacją ww. projektu, a trzeci był kontynuowany do lipca 2012 r. W bieżącym roku rozpoczęły się trzy kontrakty, których zakończenie i oddanie do użytkowania sieci przypadnie na IV kwartał.
Inwestycje przeprowadzone na terenie Koszanowa oraz w centrum Śmigla zostały przekazane do użytkowania protokołem końcowego odbioru robót, który podpisano 20 czerwca 2011 r. Wykonawcą, 7,5 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz robót renowacyjnych, na ponad kilometrowym odcinku, starych kanałów było konsorcjum firm: „KWG” S.A. (główny wykonawca) oraz jego partnerzy; INFRA S.A. i Przedsiębiorstwo Robót Górniczych „METRO” Sp. z o.o.
W nową sieć kanalizacyjną zostali wyposażeni mieszkańcy Śmigla zamieszkujący ulice: Farną, Fechnera, Jagiellońską, Kilińskiego, Kościuszki, Krótką, Lipową, Łukomskiego, Mickiewicza, Ogrodową, Podgórną, Powstańców Wlkp., Północną, Reymonta, Sienkiewicza, św. Wita, Zdrojową, al. Bohaterów i pl. Wojska Polskiego oraz mieszkańcy Koszanowa z ulic: Bruszczewskiej, Dworskiej, Glinkowej, Łąkowej i Polnej. Koszt inwestycji opiewał na kwotę 10 761 480,75 zł (netto), natomiast zwrot ze środków unijnych wyniósł około 9 mln zł.
Drugi kontrakt, który również został zakończony w 2011 r. był prowadzony w Starym Bojanowie. Ponad 8 km kanalizacji grawitacyjnej, ok. 3,4 km kanalizacji tłocznej oraz 6 przepompowni ścieków przekazano do użytkowania 24 listopada 2011 r. Prace prowadzone były przez Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane „EKO – SERWIS” Sp. z o.o. z siedzibą w Sieradzu. Nowa sieć kanalizacyjna została położona w ulicach: Dworcowej, Głównej, Kolejowej, Krętej, Krótkiej, Kwiatowej, Lipowej, Łąkowej, Małej, Miodowej, Mostowej, Nowej, Ogrodowej, Okrężnej, Polnej, Poprzecznej i Szkolnej. Na przeprowadzenie inwestycji samorząd wydał 5.828.934,71 zł (netto) z czego około 4,5 mln zł otrzymał z Funduszu Spójności.
W 2011 roku została również rozpoczęta realizacja kontraktu obejmującego Nietążkowo i część Śmigla. Wykonawcą była firma Instalacje HTS Sp. z o.o. z Poznania, która współpracowała z podwykonawcami. Zakres prac obejmował wybudowanie około 11,1 km sieci grawitacyjnej (sanitarnej i ogólnospławnej), 1,6 km rurociągu tłocznego, 338 odcinków sieci, o łącznej długości 1,7 km, które zostały zakończone studzienkami kanalizacyjnymi zlokalizowanymi przed granicą posesji oraz 4 przepompownie ścieków. Realizacja tego kontraktu powinna zostać zakończona w roku 2011. Firma nie dotrzymała terminu i w roku bieżącym wykonywała prace, przewidziane do realizacji w roku ubiegłym. Zgodnie z umową firma została obciążona przez Gminę Śmigiel karą finansową wynikającą z zawartej umowy. Ostatecznie kontrakt został zakończony i na początku lipca 2012 r. podpisano protokół końcowy odbioru sieci.
Firma Instalacje HTS była również wykonawcą 1,5 km sieci wodociągowej w ulicy Dudycza w Śmiglu. Z tej części zadania wywiązała się i 28 października został spisany protokół końcowy odbioru sieci wodociągowej. Wartość umowy z firmą HTS (sieć kanalizacyjna oraz sieć wodociągowa) opiewa na kwotę 8.555.000,00 zł (netto).
W marcu 2012 r. zostały podpisane trzy kontrakty na realizację budowy kanalizacji sanitarnej w Robaczynie, Starej Przysiece Drugiej i Nowej Wsi oraz w części Śmigla.
Robaczyn – roboty budowlane realizuje PRI „Delta plus” Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie; wartość kontraktu 1.807.972,95zł (netto);budowa obejmuje: 1805 m sieci grawitacyjnej, 977 m rurociągów tłocznych, 3 szt. przepompowni; planowany termin zakończenia to 5 września 2012 r.
Stara Przysieka Druga – roboty budowlane realizuje firma „BUDMIX” Sp. C. Piotr Fęglerski – Andrzej Wojtkowiak z siedzibą w Śmiglu; wartość kontraktu 649.887,88 zł (netto); budowa obejmuje: 1038 m sieci grawitacyjnej, 355,5 m rurociągów tłocznych, 1 szt. przepompowni; planowany termin zakończenia to 14 lipca 2012 r.
Nowa Wieś i część Śmigla – budowa sieci dotyczy ulic: Śmigiel – Kilińskiego, Wyspiańskiego, Wiatrakowa, Skarzyńskiego, Sikorskiego, Paderewskiego, Kościuszki (odcinek pomiędzy ul. Północną a Skarzyńskiego oraz odcinek pomiędzy ul. Orzeszkowej a Witaszka), Kościańska, Konopnickiej, Działkowa, Broniewskiego; Nowa Wieś – Śmigielska; roboty budowlane realizuje PI-U „GAZOPOL Ltd.” Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie; wartość kontraktu 4.318.755,18 zł (netto); budowa obejmuje: 3713 m sieci grawitacyjnej, 1952 m sieci ogólnospławnej, 1238 m rurociągów tłocznych, 3 szt. przepompowni ścieków; planowany termin zakończenia to 12 listopada 2012 r.
Wszystkie drogi, których zarządcą jest Gmina Śmigiel, a na których prowadzone były roboty budowlane zostały odnowione. Położono nowy asfalt, studzienki kanalizacyjne zostały estetycznie wykończone, natomiast krawężniki, które zostały uszkodzone lub obniżyły się podczas robót zostały wymienione lub podniesione, tak aby ułatwiły poruszanie się mieszkańców oraz poprawiły estetykę miasta. Drogi, których zarządcą jest Powiat Kościański zostały wykonane zgodnie z wydanymi decyzjami przez zarządcę dróg.

Realizowane kontrakty na kanalizację

Z końcem 2011 r. zostały ogłoszone kolejne przetargi na realizację dalszych etapów projektu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel”.
W lutym 2012 r. wyłoniono wykonawców, a na początku marca podpisano z nimi umowy. Prace prowadzone będą w ramach 3 kontraktów.
Pierwszy etap dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej wraz z kanałami bocznymi i przepompowniami ścieków na terenie miejscowości Nowa Wieś i Śmigiel. Wykonawcą kontraktu będzie Przedsiębiorstwo Inwestycyjno – Usługowe „GAZOPOL Ltd.” Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie. W ramach inwestycji firma wykona ok. 5,7 km sieci grawitacyjnej, ok. 1,2 km rurociągu tłocznego, ok. 191 podłączeń zakończonych przed granicą posesji studzienką oraz 3 przepompownie ścieków. Koszt przedsięwzięcia opiewa na kwotę 5.312.068,87 zł. Kanalizacja zostanie położona w Nowej Wsi w ulicy Śmigielskiej oraz w Śmiglu w ulicach: Kilińskiego, Wyspiańskiego, Wiatrakowej, Skarżyńskiego, Sikorskiego, Paderewskiego, Kościuszki (odcinek pomiędzy ul. Północną a Skarżyńskiego oraz odcinek pomiędzy ul. Orzeszkowej a Witaszka), Kościańskiej, Konopnickiej, Działkowej, Broniewskiego. Zgodnie z umową, wykonawca ma zrealizować zadanie w ciągu 8 miesięcy od podpisania umowy tj. do listopad br.
Kolejny etap prowadzony będzie przez śmigielską firmę Budmix Sp. C. Piotr Fęglerski – Andrzej Wojtkowiak. Prace obejmować będą budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej wraz kanałami bocznymi i przepompowniami ścieków w miejscowości Stara Przysieka Druga. Wykonawca wykona ponad kilometrowy odcinek kanalizacji grawitacyjnej, ok. 355 m rurociągu tłocznego, ok. 30 podłączeń zakończonych przed granicą posesji studzienką oraz jedną przepompownię ścieków. Koszt inwestycji opiewa na kwotę 799.362,09 zł. Prace powinny zostać zakończone w ciągu 4 miesięcy od podpisania umowy tj. w lipcu br..

Trzeci etap będzie realizowany na terenie wsi Robaczyn. Wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Delta – plus” Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie, wykona sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej wraz z kanałami bocznymi i przepompowniami ścieków: ok. 1,8 km sieci kanalizacji grawitacyjnej, ok. 977 m rurociągu tłocznego, ok. 59 podłączeń zakończonych przed granicą posesji studzienką oraz 3 przepompownie ścieków. Wartość prac budowlanych oszacowano na 2.223.806,73 zł. Firma ma 6 miesięcy na wykonanie kontraktu - termin zakończenia inwestycji został wyznaczony na wrzesień 2012 r.

MSZ

 
Budowa kanalizacji sanitarnej w Koszanowie, części miasta Śmigla oraz w Starym Bojanowie – zakończona
 
„Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel” – Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z Funduszu Spójności.
Rok 2011 był dla Gminy Śmigiel bardzo pracowity. Zostały zakończone dwa duże kontrakty związane z realizacją ww. projektu, a trzeci nadal jest kontynuowany.
Inwestycje przeprowadzone na terenie Koszanowa oraz w centrum Śmigla zostały już przekazane do użytkowania protokołem końcowego odbioru robót, który podpisano 20 czerwca 2011 r. Wykonawcą, 7,5 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz robót renowacyjnych, na ponad kilometrowym odcinku starych kanałów było konsorcjum firm: „KWG” S.A. (główny wykonawca) oraz jego partnerzy; INFRA S.A. i Przedsiębiorstwo Robót Górniczych „METRO” Sp. z o.o.
W nową sieć kanalizacyjną zostali wyposażeni mieszkańcy Śmigla zamieszkujący ulice: Farną, Fechnera, Jagiellońską, Kilińskiego, Kościuszki, Krótką, Lipową, Łukomskiego, Mickiewicza, Ogrodową, Podgórną, Powstańców Wlkp., Północną, Reymonta, Sienkiewicza, św. Wita, Zdrojową, al. Bohaterów i pl. Wojska Polskiego oraz mieszkańcy Koszanowa z ulic: Bruszczewskiej, Dworskiej, Glinkowej, Łąkowej i Polnej. Koszt inwestycji opiewał na kwotę 10 761 480,75 zł (netto), natomiast zwrot ze środków unijnych wyniósł około 9 mln zł.
Drugi kontrakt, który również został zakończony w 2011 r. był prowadzony w Starym Bojanowie. Ponad 8 km kanalizacji grawitacyjnej, ok. 3,4 km kanalizacji tłocznej oraz 6 przepompowni ścieków przekazano do użytkowania 24 listopada 2011 r. Prace prowadzone były przez Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane „EKO – SERWIS” Sp. z o.o. z siedzibą w Sieradzu. Nowa sieć kanalizacyjna została położona w ulicach: Dworcowej, Głównej, Kolejowej, Krętej, Krótkiej, Kwiatowej, Lipowej, Łąkowej, Małej, Miodowej, Mostowej, Nowej, Ogrodowej, Okrężnej, Polnej, Poprzecznej i Szkolnej. Na przeprowadzenie inwestycji samorząd wydał 5.828.934,71 zł (netto) z czego około 4,5 mln zł otrzymał z Funduszu Spójności.
W 2011 roku została również rozpoczęta realizacja kontraktu obejmującego Nietążkowo i część Śmigla. Wykonawcą jest firma Instalacje HTS Sp. z o.o. z Poznania, która współpracuje z podwykonawcami. Zakres prac obejmuje wybudowanie około 11,1 km sieci grawitacyjnej (sanitarnej i ogólnospławnej), 1,6 km rurociągu tłocznego, 338 odcinków sieci, o łącznej długości 1,7 km, które zostaną zakończone studzienkami kanalizacyjnymi zlokalizowanymi przed granicą posesji oraz 4 przepompownie ścieków. Realizacja tego kontraktu powinna zostać zakończona w roku 2011. Firma nie dotrzymała terminu i w roku bieżącym wykonuje prace, przewidziane do realizacji w roku ubiegłym. Zgodnie z umową firma została obciążona przez Gminę Śmigiel karą finansową wynikającą z zawartej umowy.
Firma Instalacje HTS była również wykonawcą 1,5 km sieci wodociągowej w ulicy Dudycza w Śmiglu. Z tej części zadania wywiązała się i 28 października został spisany protokół końcowy odbioru sieci wodociągowej. Wartość umowy z firmą HTS (sieć kanalizacyjna oraz sieć wodociągowa) opiewa na kwotę 8.555.000,00 zł (netto).
 
Wszystkie drogi, których zarządcą jest Gmina Śmigiel, a na których prowadzone były roboty budowlane zostały odnowione. Położono nowy asfalt, studzienki kanalizacyjne zostały estetycznie wykończone, natomiast krawężniki, które zostały uszkodzone lub obniżyły się podczas robót zostały wymienione lub podniesione, tak aby ułatwiły poruszanie się mieszkańców oraz poprawiły estetykę miasta. Drogi, których zarządcą jest Powiat Kościański zostały wykonane zgodnie z wydanymi decyzjami przez zarządcę dróg. 
MSZ

Przetarg na inspektorów nadzoru - nowy termin

związku z wprowadzeniem korekty w ogłoszeniu dotyczącym przetargu na wybranie inspektorów nadzoru nad robotami związanymi z budową kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków w miejscowościach: Nowa Wieś, Śmigiel, Stara Przysieka Druga, Robaczyn, został zmieniony termin składania ofert. Nowy termin to 6 luty 2012 r. godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi 15 min później.  

Realizacja ostatnich trzech kontraktów

W grudniu 2011 r. Gmina Śmigiel ogłosiła dwa przetargi dotyczące realizacji ostatnich trzech kontraktów z Projektu „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel”.

Pierwszy przetarg dotyczy wyłonienia wykonawców na roboty budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków w miejscowościach: Nowa Wieś, część miasta Śmigla, Stara Przysieka Druga oraz Robaczyn. Ostateczny termin składania ofert na przetarg upływa 23 stycznia 2012 r. o godz. 1000. Otwarcie ofert odbędzie się o godz. 1015.
Drugi przetarg został ogłoszony w celu wybrania inspektorów nadzoru nad ww. robotami. Termin składania ofert upływa 31 stycznia o godz. 1000 i jak w poprzednim przypadku otwarcie ofert odbędzie się 15 min. później.

Wszelkie informacje na temat ww. przetargów można znaleźć na stronie www.bip.smigiel.pl w zakładce przetargi.  

MSZ 

Realizacja kolejnych kontraktów

Z początkiem kwietnia 2011 r. na terenie Gminy Śmigiel rozpoczęły się prace związane z kontynuacją realizacji projektu „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel”. Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – Funduszu Spójności. Tegoroczne prace zaplanowane są w Starym Bojanowie na ulicach: Głównej, Lipowej, Krętej, Szkolnej, Dworcowej, Kolejowej, Krótkiej, Kwiatowej, Łąkowej, Małej, Miodowej, Mostowej, Nowej, Ogrodowej, Okrężnej, Polnej i Poprzecznej, w Śmiglu na ulicach: Adelta, Ariańskiej, Batorego, Bocznej, Dudycza, Leszczyńskiej, Kozielskiego, Krasickiego, Łepkowicza, Młyńskiej, Morownickiej, Polnej, Południowej, Powstańców Wlkp., Prusa, Rolnej, Szmalca, 27 Stycznia, Wodnej oraz w Nietążkowie na ulicach: Bocznej, Arciszewskich, Krótkiej i Leśnej.

W Starym Bojanowie wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Instalacyjno Budowlane „EKO – SERWIS” Sp. z o.o. z siedzibą w Sieradzu. W Starym Bojanowie powstanie łącznie około 6,3 km sieci kanalizacji grawitacyjnej, 3,4 km kanalizacji tłocznej, 1,8 km odejść bocznych oraz 1 przepompownia ścieków. Wartość inwestycji opiewa na kwotę 5.828.934,71 zł (netto).
Na terenie Śmigla oraz Nietążkowa roboty budowlane są prowadzone przez firmę Instalacje HTS Sp. z o.o. z Poznania. Umowa z wykonawcą obejmuje wykonanie 11,06 km sieci kanalizacji grawitacyjnej, 1,58 km kanalizacji tłocznej, 1,68 km odejść bocznych oraz 4 przepompownie ścieków,. Firma HTS przeprowadzi również budowę sieci wodociągowej na ul. Dudycza w Śmiglu. Położenie sieci wodociągowej zostanie w pełni sfinansowane ze środków gminnych. Prace nad budową sieci kanalizacyjnej zostały wycenione na kwotę 8.208.711,49 zł (netto), natomiast sieć wodociągowa na kwotę 346.288,51 zł (netto).
Ulica Dudycza zostanie również przebudowana. Na odcinku o długości 1720 m zostanie położona nowa nawierzchnia przez firmę - Leszczyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo–Mostowych Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie. Gmina Śmigiel w celu pozyskania funduszy na realizację wyżej wymienionego projektu podpisała umowę z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projektu pn.: „Przebudowa ulicy Dudycza w Śmiglu i Nietążkowie wraz z remontem ulicy Leśnej w Nietążkowie” w ramach: priorytetu II „Infrastruktura komunikacyjna”, Działanie 2.2 – Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne). Schemat II – Drogi w granicach administracyjnych miast poniżej 50 tys. mieszkańców oraz na obszarach wiejskich w ramach Wielkopolskiego Regionalnego programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.  Wysokość otrzymanej pomocy to 50% kosztów całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu tj. 1.479.886,81 zł.
Zgodnie z zapisami umów wszystkie z wymienionych inwestycji powinny zakończyć się w listopadzie br.
MSZ 

Kolejne etapy budowy kanalizacji

W ramach Projektu „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel” w 2011 roku wykonywana będzie kanalizacja sanitarna i ogólnospławna w Śmiglu i Nietążkowie oraz kanalizacja sanitarna w Starym Bojanowie. Realizacja przedmiotowych kontraktów dofinansowana jest z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś Priorytetowa I – Gospodarka wodno – ściekowa.

W marcu 2011 r. podpisano umowy z wykonawcami, a roboty ruszą na przełomie marca i kwietnia.
Kontrakt„Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel – Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami, Nietążkowo – Śmigiel” realizowany będzie przez firmę HTS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Wartość zadania to 10,5 mln zł. W ramach zadania zostanie wykonana sieć kanalizacji o długości ok. 12,5 km. Wykonawca zrealizuje ok. 330 nowych podłączeń, zakończonych przy granicy posesji studzienką kanalizacyjną. Budowana sieć to układ grawitacyjno – tłoczny z 4 przepompowniami strefowymi. Zakres robót obejmie ulice: - Śmigiel: Adelta, Ariańska, Batorego, Boczna, Dudycza, Leszczyńska, Kozielskiego, Krasickiego, Łepkowicza, Młyńska, Morownicka, Polna, Południowa, Powstańców Wlkp., Prusa, Rolna, Szmalca, 27 Stycznia, Wodna; - Nietążkowo: Arciszewskich, Boczna, Krótka, Leśna. Kontrakt obejmuje również budowę nowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Dudycza w Śmiglu i Nietążkowie. Wykonawca wykona zgodnie z projektem budowlanym ok. 2 km sieci oraz zamontuje 11 hydrantów nadziemnych. Budowa sieci wodociągowej zostanie sfinansowana przez Gminę Śmigiel w 100% z własnych środków.
 
Kontrakt drugi, realizowany w Starym Bojanowie dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej wraz kanałami bocznymi i 6 przepompowniami. W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie ok. 9,8 km sieci kanalizacyjnej oraz ok. 270 podłączeń zakończonych przy graniczy posesji studzienką przyłączeniową. Kanalizacja zostanie położona na ulicach: Główna, Lipowa, Kręta, Szkolna, Dworcowa, Kolejowa, Krótka, Kwiatowa, Łąkowa, Mała, Miodowa, Mostowa, Nowa, Ogrodowa, Okrężna, Polna, Poprzeczna. Głównym wykonawcom robót będzie Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane „EKO – SERWIS” Sp. z o.o. z siedzibą w Sieradzu. Koszt wykonania zakresu zgodnie ze złożoną ofertą to niecałe 7,2 mln złotych.
Termin zakończenia realizacji obu zadań to listopad 2011 r.
 

Ulica Lipowa zostanie zamknięta

12 października 2010 r., z uwagi na prowadzone roboty budowlane związane z budową sieci kanalizacji, zostanie zamknięta ul. Lipowa (odcinek od skrzyżowania ul. Św. Wita do Pl. Rozstrzelanych). Parking znajdujący się przy ww. ulicy będzie niedostępny dla mieszkańców Śmigla, natomiast dojazd do posesji zostanie im umożliwiony.

BURMISTRZ ŚMIGLA 
 
KOSZANOWO - ŚMIGIEL
Gmina Śmigiel jest w trakcie realizacji trzeciego kontraktu związanego ze skanalizowaniem miasta Śmigla oraz Koszanowa. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Fundusz Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Wykonawca robót wykonał już prace na części ulic Śmigla oraz Koszanowa. Od pewnego czasu został przywrócony ruch na ul. Ogrodowej, ul. Św. Wita, ul. Farnej, ul. Fechnera, ul. Powstańców Wlkp., ul. Polnej, ul. Dworskiej, ul. Bruszczewskiej. W związku z wyłączeniem z ruchu ul. Ogrodowej oraz ul. Św. Wita oprócz wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kanałami bocznymi zakończonymi studniami przyłączeniowymi została również położona nowa sieć wodociągowa (wykonawca - Zakład Wodociągowo – Kanalizacyjny w Śmiglu Sp. z o.o.) oraz sieć gazownicza (wykonawca - Wielkopolska Spółka Gazownicza w Poznaniu, Oddział w Lesznie). Istniejąca sieć wykazywała dużą awaryjność jak również nieszczelność. Aktualnie prowadzone są prace na ul. Zdrojowej i ul. Kilińskiego w Śmiglu oraz na ul. Glinkowej w Koszanowie. Ww. ulice są wyłączone z ruchu. Niewielkie utrudnienia w przejeździe występują na ul. Kościuszki i Al. Bohaterów. Wzdłuż ogródków mieszczących się przy posesjach na ul. Kilińskiego prowadzone są również prace renowacyjne. Nieszczelny kanał kanalizacyjny DN 1000 zostanie zastąpiony nowym o mniejszej średnicy. Kanał ten odprowadza wody deszczowe z ulicy Kilińskiego oraz przylegających ulic. Kolejna sieć kanalizacji sanitarnej zostanie pobudowana na ulicy Mickiewicza (odcinek od skrzyżowania ul. Kilińskiego z ul. Jagiellońską do skrzyżowania ul. Ogrodowej z ul. Powstańców Wlkp.).

Uwaga!

Ruszają roboty budowlane na ulicach Śmigla

W związku z realizacją trzeciego kontraktu pn.: „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel – Budowa kanalizacji ogólnospławnej i sanitarnej, Koszanowo – Śmigiel”,
 
informuję o orientacyjnych terminach trwania robót budowlanych
na następujących ulicach Śmigla:
 
Ul. OGRODOWA                                                        – od 24 maja do 15 lipca
 
Ul. ZDROJOWA                                                         – od 24 maja do 25 czerwca
 
Ul. FARNA (od pl. Wojska Polskiego do kościoła)           – od 24 maja do 15 czerwca
 
Ul. ŚW. WITA (od ul. Farnej do ul. Sienkiewicza)          – od 24 maja do 15 czerwca
 
Realizacja inwestycji będzie prowadzona przy całkowitym zamknięciu wyżej wymienionych ulic. W miarę postępu robót zostanie zachowany dojazd do posesji dla mieszkańców i służb alarmowych. Jednakże, może wystąpić sytuacja, iż przez okres od 2 do 3 dni nie będzie dojazdu do posesji.
 
Wykonawcą inwestycji jest Konsorcjum firm: „KWG” SA z siedzibą w Szczecinie. Kierownikiem robót jest Pan Kacper Cieślewicz.
Nadzór inwestorski nad inwestycją sprawuje Pan Stanisław Kowaliszyn.
 
Szczegółowych informacji dotyczących inwestycji mogą Państwo uzyskać w Urzędzie Miejskim Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, pokój nr 11.
Sprawę prowadzi: Agnieszka Purczyńska – kierownik Jednostki Realizującej Projekt, tel. kontaktowy: 065 5186 925.
Za wszystkie powstałe utrudnienia powstałe w wyniku prowadzenia przedmiotowej inwestycji przepraszamy.
 
                                                                      Burmistrz Śmigla
                                                                      /-/ Wiktor Snela

Budowa kanalizacji ogólnospławnej i sanitarnej Koszanowo – Śmigiel

15 marca 2010 r. została podpisana umowa z Wykonawcą robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji pn. „ Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel, Budowa kanalizacji ogólnospławnej i sanitarnej, Koszanowo – Śmigiel”. Konsorcjum firm: „KWG” Spółka Akcyjna – LIDER, Al. Wojska Polskiego 129, 70 – 490 Szczecin; INFRA S.A. – PARTNER 1, ul. Skórzewska 35, Wysogotowo/k Poznania, 62 – 081 Przeźmierowo; Przedsiębiorstwo Robót Górniczych „METRO” Sp. z o.o. – PARTNER 2, ul. Wólczyńska 163, 01 – 919 Warszawa, rozpocznie prace budowlane z początkiem kwietnia.

Firma wykona sieć kanalizacji ogólnospławnej i sanitarnej grawitacyjnej z kanałami bocznymi na ulicach Śmigla: Farna, Fechnera, Jagiellońska, Kilińskiego, Kościuszki, Krótka, Lipowa, Łukomskiego, Mickiewicza, Podgórna, Powstańców Wlkp., Północna, Reymonta, Sienkiewicza, św. Wita, Zdrojowa, Wojska Polskiego, Ogrodowa oraz Koszanowa: Polna, Dworska, Glinkowa, Łąkowa, Bruszczewska.

Prace będą polegały na montażu sieci kanalizacji w sposób tradycyjny, w wykopie otwartym. Odcinek nowobudowanej sieci kanalizacji na ul. Jagiellońskiej zostanie wykonany metodą mikrotunelingu. Istniejąca kanalizacja ogólnospławna będzie poddana przebudowie z zastosowaniem metod nie wymagających wykopów otwartych. W związku z wykonywaniem przedmiotowej inwestycji mieszkańcy mogą napotkać na trudności w komunikacji na ulicach miasta.
Zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia roboty mają zostać ukończone w listopadzie 2010 r.

Wznowienie prac w Czaczu

Z początkiem marca zostały wznowione prace związane z realizacją zadania pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel – Budowa sieć kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami, Czacz”. Wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Delta – plus” Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie kończy prace rozpoczęte w ubiegłym roku na ul. 27 Stycznia. Następnie rozpoczną montaż kanalizacji na ul. Wielichowskiej, Ogrodowej oraz w sąsiedniej miejscowości Nadolnik. W związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi prace przesunęły się w czasie.

Sieć kanalizacyjna w Przysiece Polskiej i Bruszczewie oddana do użytku

W grudniu do eksploatacji została przekazana sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków wybudowana w Przysiece Polskiej i Bruszczewie. Odbiór techniczny pierwszego etapu realizacji Projektu „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel” odbył się 1 grudnia br.
Do grudnia 2009 r. na realizację Projektu do Gminy Śmigiel, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wpłynęła dotacja z Funduszu Spójności w wysokości 3,4 mln zł.

Przetarg na usługi inspektora nadzoru inwestorskiego

16 grudnia 2009 r. Gmina Śmigiel ogłosiła przetarg na usługi, dotyczące pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadania pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel – Budowa kanalizacji ogólnospławnej i sanitarnej Koszanowo – Śmigiel.” Wykonawcy, zainteresowani złożeniem oferty, muszą dostarczyć ją do Urzędu Miejskiego Śmigla do 5 stycznia 2010 r., do godz. 10:00. Ofertę należy przygotować zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która jest dostępna na stronie: www.bip.smigiel.pl/dokument/2217

Przetarg na budowę sieci kanalizacyjnej w Koszanowie i Śmiglu
15 grudnia 2009 r. Gmina Śmigiel ogłosiła przetarg na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel – Budowa kanalizacji ogólnospławnej i sanitarnej, Koszanowo – Śmigiel. Zamówienie obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej i sanitarnej grawitacyjnej z kanałami bocznymi w miejscowości Koszanowo – Śmigiel. Oferty na wykonanie powyższego zadania, przygotowane zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, która jest dostępna na stronie:www.bip.smigiel.pl/dokument/2214, będą przyjmowane do 1 lutego 2010 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim Śmigla.

Pierwsza transza unijnej dotacji

Z końcem sierpnia 2009 r. Gmina Śmigiel, jako beneficjent projektu „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel” złożyła wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o płatność pośrednią za pierwszy okres sprawozdawczy, tj. od 10 stycznia 2007 r. do 31 sierpnia 2009 r. (10 stycznia 2007 r. została wystawiona pierwsza faktura, w której uwzględniono koszt kwalifikowany projektu) 22 września 2009 r. Gmina Śmigiel otrzymała pismo z uwagami zgłoszonymi przez Departamenty Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do wniosku o płatność. Po dokonaniu stosownej korekty wniosek przeszedł pozytywnie kolejną weryfikację i 6 listopada br. na konto Gminy, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – Fundusz Spójności wpłynęła pierwsza transza unijnej dotacji w kwocie 1.558.011,16 zł.

Dobiega końca realizacja pierwszego kontraktu

na budowę kanalizacji sanitarnej w ramach projektu: „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel” finansowanego z Funduszu Spójności - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Oś Priorytetowa I – Gospodarka Wodno-Ściekowa, Działanie 1.1. Pierwszy etap prac objął sieć z przepompowniami ścieków w Przysiece Polskiej i Bruszczewie. Wykonawca - Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Delta – plus” z Leszna zgodnie z harmonogramem do 28 września 2009 r. wybudowało 8.423,65 m kanalizacji oraz 1 przepompownię. Do 15 listopada 2009 r. zaplanowano zakończenie pozostałych prac w Przysiece Polskiej. W Bruszczewie roboty zostały już zakończone. Większość mieszkańców wykonała już przyłącza prowadzące od posesji do studzienek kanalizacyjnych zlokalizowanych na granicach działek. W Przysiece Polskiej mieszkańcy przystąpili do budowy przyłączy.

Na początku września rozpoczęły się prace budowlane w miejscowości Czacz.

Wykonawcą drugiego kontraktu, jest również Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Delta – plus”. Pierwszy odcinek kanalizacji zostanie położony w obrębie pasa drogowego przy drodze powiatowej Czacz – Przysieka Polska. Wykonawca jest zobowiązany ukończyć przedmiotowe prace do 31 grudnia 2009 r. W przyszłym roku zaplanowano kontynuację budowy sieci kanalizacyjnej w Czaczu wzdłuż ul. Wielichowskiej. Zgodnie z harmonogramem roboty budowlane w tej miejscowości powinny zostać zakończone do 30 czerwca 2010 r.

 

Promocja Projektu - tablice informacyjne w Przysiece Polskiej

Gmina Śmigiel stając się beneficjentem środków na realizację projektu pt. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel”, zobowiązała się do informowania opinii publicznej o fakcie współfinansowania prowadzonego przedsięwzięcia z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Celem działań informacyjnych i promocyjnych jest zwiększenie świadomości opinii publicznej na temat udziału środków Unii Europejskiej w realizowanych projektach. Jedną z zastosowanych form promocji jest montaż tablic informacyjnych na obszarze prowadzonych robót budowlanych.

Pierwsze dwie tablice, dotyczące realizacji przedmiotowego projektu,  zostały umieszczone przy ul. Głównej w Przysiece Polskiej. Jedna, została ustawiona po prawej stronie drogi, przy wjeździe do wioski od strony Czacza, zaś druga, po lewej stronie drogi, przy wjeździe od strony Widziszewa. Dzięki zastosowaniu specjalnych pokryć, tablice te posłużą przez cały okres realizacji projektu, a modułowa konstrukcja umożliwi ich przenoszenie na miejsce prowadzenia robót.

 

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym.

17 czerwca 2009 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ukazało się ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr 2009/S 114-164465 - „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry - Gmina Śmigiel - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami, Czacz”.
Przedmiot zamówienia obejmuje  budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Czacz, gmina Śmigiel, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 312 Rakoniewice – Czacz oraz drogi powiatowej nr 3906 P Czacz – Kościan.
Długość sieci kanalizacji wynosi:
- dla kanalizacji tłocznej 3,113 km,
- dla kanalizacji grawitacyjnej 5,397 km,
- dla przyłączy 1,388 km
- 3 przepompownie ścieków
Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 30.06.2010 r.
Termin składania ofert: 30.07.2009 godz. 10:00
Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia są dostępne na stronie:
Podpisanie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4 czerwca 2009 r. w Warszawie Burmistrz  Śmigla, Wiktor Snela w imieniu Gminy Śmigiel, przy kontrasygnacie Skarbnika Śmigla, Danuty Marciniak, podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, reprezentowanym przez zastępcę Prezesa Zarządu Panią Małgorzatę Skuchę. Na realizację Projektu  „Kompleksowe Zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry - Gmina Śmigiel” Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oś priorytetowa I – gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 – gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, w wysokości 43.876.397,19 zł.

Milionowa dotacja dla Śmigla

Zapadła decyzja przyznająca Gminie Śmigiel oczekiwane dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oś priorytetowa I – gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 – gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, na realizację projektu pod nazwą „Kompleksowe Zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry - Gmina Śmigiel”. Dotacja pochodzić będzie z Funduszu Spójności, a jej maksymalna kwota może sięgnąć ponad 43 mln złotych.
Oficjalne przekazanie dokumentu potwierdzającego przyznanie dofinansowania odbyło się 23 marca br. w Pułtusku, podczas zorganizowanej przez Ministerstwo Środowiska konferencji prasowej. Gmina Śmigiel, reprezentowana przez burmistrza Wiktora Snelę i Agnieszkę Purczyńską, kierownika jednostki Realizującej Projekt, była jednym z pięciu beneficjentów, którym przekazano akty potwierdzające. W Wielkopolsce, poza Śmiglem, dotację otrzyma także Grodzisk Wielkopolski, pozostali grantobiorcy to: Gmina Pułtusk, Zakład Wodociągowy w Zielonej Górze oraz gmina z Województwa Pomorskiego. Wręczenia dokonał Minister Środowiska - Bernard Błaszyk w obecności Aleksandry Malarz - dyrektora Departamentu POIiŚ oraz prezesów wszystkich wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

„Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel”

Gmina Śmigiel, 4 lutego 2009 r. otrzymała pismo od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie uzupełnienia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel”. Poprawiona dokumentacja 17 lutego 2009 r. w trzech wersjach papierowych oraz w siedmiu wersjach elektronicznych na płytach CD została skierowana na adres Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu będzie możliwa kontynuacja realizacji Projektu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel”.

Lista rankingowa wniosków - projekty po ocenie formalnej i merytorycznej I stopnia.

Na stronie internetowej Centrum Informacji o Środowisku - Ekoportal Ministerstwo Środowiska opublikowało listę rankingową wniosków, które uzyskały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną I stopnia w ramach konkursu nr 1/POIiŚ/1.1/04/2008, działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.
Z niecierpliwością czekamy na wynik oceny merytorycznej II stopnia - trzeci, ostatni etap weryfikacji wniosku.
Wszystkich zainteresowanych rankingiem zapraszamy na ministerialną stronę (Gmina Śmigiel - 22 pozycja na liście):
http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/Fundusze_UE/POIiS/lista_rankingowa_I_konkurs.psml

Pozytywna ocena I stopnia

13 sierpnia 2008 r. NFOŚiGW w Warszawie poinformował, że w wyniku przeprowadzonej oceny w oparciu o kryteria merytoryczne pierwszego stopnia zgodnie z zapisami regulaminu konkursu nr 1/POIiŚ/1.1/04/2008, wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry - Gmina Śmigiel przeszedł do kolejnego etapu konkursu - oceny merytorycznej II stopnia.
 
Wniosek uzyskał pozytywną ocenę
Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych