fb Wirtualny spacer

Zarządzanie projektem

Pełnomocnikiem ds. Realizacji Projektu (MAO)  został Wiktor Snela powołany Uchwała nr XXIV/273/08 z dnia 21 sierpnia 2008r. Od czasu wygaśnięcia mandatu Burmistrza Śmigla Wiktora Sneli, Pełnomocnikiem jest Blandyna Pella, dotychczasowy Zastępca Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu, która powołana została Uchwałą nr V/18/15 z dnia 22 stycznia 2015r.
 
W zakresie realizacji Projektu MAO jest odpowiedzialny za działania jednostek organizacyjnych uczestniczących we wdrażaniu Projektu. Podstawową jednostką, zapewniającą MAO możliwość wykonania jego zadań jest Jednostka Realizująca Projekt - JRP, powołana w Urzędzie Miejskim w Śmiglu Zarządzeniem Burmistrza Śmigla nr 104/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku w strukturze organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Śmiglu.
Zespół jest jednostką wdrażającą i koordynującą realizację Projektu. Pracę jednostki organizuje i koordynuje P.O. Kierownika JRP – Marta Szulc.
 
cheap coach online
 
Zakres obowiązków JRP obejmuje w szczególności:
1. Zarządzanie Przedsięwzięciem i jego koordynację,
2. Prowadzenie nadzoru nad Przedsięwzięciem w trakcie jego realizacji i przedstawianie wniosków i zaleceń gminie i innym instytucjom, w tym zakresie,
3. Reprezentowanie beneficjenta w stosunkach prawnych w zakresie realizacji Przedsięwzięcia,
4. Reprezentowanie beneficjenta we wszystkich sprawach technicznych i finansowych związanych z Przedsięwzięciem,
5. Zatrudnianie, w zależności od potrzeb, Konsultantów Zewnętrznych,
6. Rozwiązywania bieżących problemów dotyczących zarządzania przedsięwzięciem – instruktaż i koordynacja zadań konsultantów zewnętrznych w oparciu o studium wykonalności, zmierzających do opracowania:
· dokumentacji przetargowej dotyczącej kontraktu wykonawczego,
· wymogów jakościowych, funkcjonalnych i technicznych,
· harmonogramu prac,
7. Kosztów projektu, Studium Wykonalności dla Projektu: „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel”,
8. Przedstawiania Gminie wszelkich płatności i rozliczeń za usługi i dostawy świadczonych przez wykonawców i konsultantów w ramach Przedsięwzięcia oraz prowadzenia stosownej ewidencji i sporządzania miesięcznych raportów. W ramach wymagań określonych przez Fundusz Spójności faktury wystawiane przez wykonawców muszą być skierowane do beneficjenta. Oznacza to, że płatnikiem jest Urząd Miejski Śmigla. JRP dokonuje weryfikacji faktur pod względem finansowym i formalnym, zatwierdzonych również przez inspektora nadzoru budowlanego,
9. Przedstawianie raportów dotyczących realizacji przedsięwzięcia,
10. Opracowanie i wdrożenie zasad monitoringu inwestycji zgodnie z procedurami wdrażania środków Funduszu Spójności.
 
Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych