fb Wirtualny spacer

Informacje o projekcie

Aglomeracja Śmigiel nie posiada w chwili obecnej infrastruktury ściekowej umożliwiającej zapewnienie odbioru, a następnie oczyszczenie ścieków z wszystkich miejscowości wchodzących w skład aglomeracji. W chwili obecnej w sieć kanalizacyjną ogólnospławną wyposażone są częściowo miejscowości Śmigiel, Koszanowo oraz Nietążkowo.

Projekt aglomeracji Śmigiel został zaopiniowany pozytywnie Uchwałą nr XXXV/308/05 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 27 października 2005 roku i zatwierdzony Rozporządzeniem Wojewody Wielkopolskiego nr 128/06 z dnia 8 czerwca 2006 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Śmigiel. Obszar aglomeracji Śmigiel na terenie gminy Śmigiel obejmuje miasto Śmigiel oraz miejscowości: Bronikowo, Bruszczewo, Chełkowo, Czacz, Glińsko, Jezierzyce, Karmin, Karśnice, Koszanowo, Morownica, Nietążkowo, Nowa Wieś, Poladowo, Przysieka Polska, Robaczyn, Spławie, Stare Bojanowo, Stara Przysieka Druga, Wonieść, Zygmuntowo – położony w zlewni oczyszczalni Koszanowo.

Na terenie gminy działa od 2000 roku oczyszczalnia ścieków zlokalizowana w miejscowości Koszanowo. Oczyszczalnia współpracuje z siecią ogólnospławną. Maksymalna ilość dopływających ścieków podczas pogody mokrej może wynosić 2700 m³/d, podczas pogody suchej 1830 m³/d. Oczyszczalnia oczyszcza ścieki komunalne z gospodarstw domowych i zakładów przemysłowych. Aktualne obciążenie hydrauliczne oczyszczalni wynosi 1.145 m³/d. Projektowane obciążenie ładunkiem zanieczyszczeń wyrażone równoważną liczbą mieszkańców oczyszczalni w Koszanowie wynosi 11.000 RLM, a obecne 6.648 RLM. Oczyszczalnia posiada rezerwę hydrauliczną oraz obciążeniem ładunku na przyjęcie dodatkowych ścieków. Na terenie Gminy funkcjonują małe oczyszczalnie przyzakładowe, o niewielkim znaczeniu strategicznym.
Kanały kanalizacji sanitarnej w większości prowadzone będą w pasie drogowym, który stanowi własność gminy lub Skarbu Państwa.  Studnie przyłączeniowe zlokalizowane będą na granicy z przyłączaną nieruchomością.
Przyjęte w Projekcie rozwiązania technologiczne sieci kanalizacyjnej obejmują obsługę obszaru miejscowości: Śmigiel, Koszanowo, Nietążkowo, Nowa Wieś, Czacz z Nadolnikiem, Stare Bojanowo i Bruszczewo, Przysieka Polska, Robaczyn, Stara Przysieka Druga.
 
Coach Outlet
 
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia.
W wyniku przeprowadzonych analiz technicznych i finansowo – ekonomicznych, ustalono zakres rzeczowy przedsięwzięcia przedstawiony poniżej.
 
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia

 

Lp.

Wyszczególnienie

Jednostka

Razem

1.

System kanalizacji

 

 

 

 - kanały grawitacyjne

km

40

 

 - rurociągi tłoczne

km

15

 

 - przyłącza

km

9

 

 - przepompownie

sztuk

24

 

 - przepompownie przydomowe

sztuk

2

2.

Istniejący system kanalizacji - przebudowa

km

5

 

 
Budowa systemu kanalizacji.
W zlewni oczyszczalni ścieków w Koszanowie zaplanowano budowę ok. 55 km sieci kanalizacyjnej (grawitacyjnej i tłocznej), ok. 9 km przyłączy oraz przebudowę ok. 5 km istniejącej sieci.
Na podstawie zakresu niezbędnych inwestycji, przy zastosowaniu „Metodyki wyznaczania w ramach aglomeracji zakresu sieci kanalizacyjnej, która może być objęta finansowaniem z Funduszu Spójności”, opracowanej przez NFOŚiGW, wytypowano do budowy następujące sieci kanalizacyjne w miejscowościach: Śmigiel, Koszanowo, Nietążkowo, Nowa Wieś, Czacz z Nadolnikiem, Stare Bojanowo i Bruszczewo, Przysieka Polska, Robaczyn, Stara Przysieka Druga.
Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji z podziałem na systemy kanalizacji poszczególnych miejscowości przedstawia tabela poniżej.
 
Zakres rzeczowy (roboty montażowo-budowlane) budowy systemów kanalizacji. 
Zakres rzeczowy systemu kanalizacji w aglomeracji Śmigiel
   
Nazwa zadania
Opis
Kanalizacja ogólnospławna i sanitarna, Koszanowo – Śmigiel  
 
 
Kanalizacja grawitacyjna 4,736 km
Kanalizacja tłoczna 0 km 
Przebudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej 3,619km
Przyłącza 1,243 km
Przepompownie 0 szt.
Kanalizacja z przepompowniami, Nietążkowo – Śmigiel  
 
 
 
Kanalizacja grawitacyjna 9,117 km
Kanalizacja tłoczna 1,582 km 
Przebudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej 1,366km
Przyłącza 1,675 km
Przepompownie 4 szt.
Kanalizacja z przepompowniami, Nowa Wieś – Śmigiel  
 
 
Kanalizacja grawitacyjna 5,662 km
Kanalizacja tłoczna 1,258 km 
Przyłącza 1,292 km
Przepompownie 3 szt.
Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, Czacz
 
 
Kanalizacja grawitacyjna 5,397 km
Kanalizacja tłoczna 3,113 km 
Przyłącza 1,328 km
Przepompownie 3 szt.
Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, Przysieka Polska
 
 
Kanalizacja grawitacyjna 2,899 km
Kanalizacja tłoczna 1,218 km 
Przyłącza 0,717 km
Przepompownie 3 szt.
Kanalizacja z przepompowniami, Bruszczewo – Stare Bojanowo
  Kanalizacja grawitacyjna 7,165 km
Kanalizacja tłoczna 6,591 km 
Przyłącza 1,967 km
Przepompownie 7 szt.
Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, Stara Przysieka Druga
 
 
Kanalizacja grawitacyjna 1,0 km
Kanalizacja tłoczna 0,350 km 
Przyłącza 0,28 km
Przepompownie 1 szt.
Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, Robaczyn
 
 
Kanalizacja grawitacyjna 2,0 km
Kanalizacja tłoczna 0,900 km 
Przyłącza 0,570 km
Przepompownie 3 szt.
 
 
Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych