fb Wirtualny spacer
01 grudnia 2023

Raport podsumowujący przeprowadzone konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej Śmigla w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Śmigiel

Raport podsumowujący przeprowadzone konsultacje społeczne

projektu uchwały Rady Miejskiej Śmigla w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Śmigiel

 

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485 ze zm.) przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Miejskiej Śmigla w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Śmigiel, które miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

 

Konsultacje odbyły się w terminie od dnia 25 października 2023 r. do dnia 30 listopada 2023 r. w następujących formach:

 1. Zbierania uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze można było dostarczyć:
 • w postaci papierowej na adres Urzędu Miejskiego Śmigla, ul. plac Wojska Polskiego 6, 64-300 Śmigiel lub złożonej osobiście w Urzędzie Miejskim Śmigla;
 • w postaci elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mailowy: mtomaszewska@smigiel.pl.
  1. Spotkania konsultacyjnego, które odbyło się w dniu 14 listopada 2023 r. o godz. 17:00 w Sali Klubowej Centrum Kultury w Śmiglu, ul. Tadeusza Kościuszki 20, 64-030 Śmigiel.
 1. Ankiety on-line dostępnej pod adresem: https://forms.office.com/e/CpfZb1kW9f.

 

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o rewitalizacji, informację o konsultacjach społecznych ww. projektu uchwały, ogłoszono nie później niż w dniu rozpoczęcia konsultacji społecznych 25 października 2023 r.:

 • przez publikację w prasie;
 • przez wywieszenie w widocznym miejscu na terenie objętym dokumentem poddawanym konsultacjom w siedzibie obsługującego go urzędu;
 • przez udostępnienie informacji na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na swojej stronie internetowej;
 • w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

 

Formularz zgłaszania uwag, diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy oraz projekt ww. uchwały wraz z załącznikiem graficznym, dostępne były:

 1. na stronie internetowej Gminy Śmigiel: https://smigiel.pl/;
 2. na stronie podmiotowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.smigiel.pl/;
 3. w formie papierowej udostępnionej na żądanie osób zainteresowanych w Urzędzie Miejskim Śmigla, ul. plac Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel (pokój nr 11).

 

 

Protokół z przeprowadzenia badania ankietowego

Podczas trwania konsultacji społecznych interesariusze rewitalizacji mieli możliwość wzięcia udziału w ankiecie on-line dotyczącej wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Śmigiel. Liczba wypełnionych ankiet wyniosła 3. Wyniki ankietyzacji potwierdziły występowanie nagromadzenia negatywnych zjawisk w sferze społecznej oraz innych sferach na obszarze wskazanym jako obszar rewitalizacji. Wspomniane wyniki posłużą opracowaniu diagnozy szczegółowej obszaru rewitalizacji przy przygotowywaniu Gminnego Programu Rewitalizacji. Podsumowanie badania ankietowego w postaci raportu dostępne jest pod linkiem: https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?AnalyzerToken=1O6fOFtP42lTfoXgaYsqU92mWNx37BxJ&id=PelUsrVwlUq3bh9cA9IKkPzDNABoK8xKmo0lhmacgB1UQTY0NVg5MlpYRE1DVlMyNFZPVlVQMEhaSiQlQCN0PWcu.

 

Protokół z otrzymanych formularzy do zgłaszania uwag

W trakcie konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie nie wpłynął żaden wypełniony formularz składania uwag do projektu uchwały z załącznikami.

 

Protokół z przeprowadzenia spotkania konsultacyjnego

Jedną z form konsultacji społecznych ww. projektu uchwały wraz z załącznikiem było spotkanie konsultacyjne z interesariuszami procesu rewitalizacji, które odbyło się w dniu 14 listopada 2024 r. o godz. 17:00 w Sali Klubowej Centrum Kultury w Śmiglu, ul. Tadeusza Kościuszki 20, 64-030 Śmigiel. Na spotkaniu konsultacyjnym przedstawiona została propozycja granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz metodologia ich wyznaczenia. Uczestnicy mieli możliwość przedstawienia swoich wniosków, a także swobodnego udziału w dyskusji na temat wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Podczas spotkania nie zgłoszono żadnych uwag ani propozycji zmian projektu. W spotkaniu wzięły udział 2 osoby.

 

 

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych