Facebook
Youtube

Zasady i dokumenty do pobrania

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 379/17
Burmistrza  Śmigla
z dnia 06.09.2017 r.

 

Zasady Śmigielskiego Budżetu Obywatelskiego

§   1

 1. Ze środków Śmigielskiego Budżetu Obywatelskiego mogą być finansowane wyłącznie zadania należące do zadań własnych Gminy Śmigiel.
 2. Zadania inwestycyjne w ramach Śmigielskiego Budżetu Obywatelskiego mogą być realizowane na terenach znajdujących się wyłącznie na obszarze Miasta Śmigla lub gminnych jednostek organizacyjnych.
 3. Wyklucza się realizację zadań w ramach Śmigielskiego Budżetu Obywatelskiego w formie dotacji przekazanej Wnioskodawcy.
 1. Propozycje zadań w ramach Śmigielskiego Budżetu Obywatelskiego może zgłosić obywatel polski oraz obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej
  w dniu głosowania kończy 18 lat, oraz stale zamieszkuje na obszarze Miasta Śmigla.
 2. Prawo głosowania dotyczy tylko mieszkańców danego Osiedla.

§   2

Przyjmuje się, że wysokość kwoty przeznaczonej w roku 2018 na realizację zadań w ramach Śmigielskiego Budżetu Obywatelskiego będzie wynosiła 160.000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy zł); po 40.000,00 zł na każde Osiedle. Ostateczna wysokość w/w kwoty zostanie określona w uchwale budżetowej na 2018 rok.

§   3

 1. Zgłoszenia zadań do realizacji w ramach Śmigielskiego Budżetu Obywatelskiego dokonuje się na formularzu, którego wzór określa załącznik nr 1 do Zasad Śmigielskiego Budżetu Obywatelskiego. Wniosek musi być poparty pisemnie przez co najmniej 15 mieszkańców Miasta Śmigla, o których mowa w § 1 ust. 4. Poparcie zadania dokonuje się na „Liście poparcia zadania zgłoszonego do realizacji w ramach Śmigielskiego Budżetu Obywatelskiego”, który stanowi załącznik nr 2 do Zasad Śmigielskiego Budżetu Obywatelskiego.
 2.  Zgłoszenia propozycji zadań do realizacji w roku 2018 w ramach Śmigielskiego Budżetu Obywatelskiego będą przyjmowane w terminie określonym w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszych Zasad.

 

 

§   4

 1. Weryfikację formularzy wniosków pod względem formalnym przeprowadza Komisja powołana przez Burmistrza Śmigla.
 2. Weryfikację formularzy wniosków pod względem własności danego terenu i możliwości realizacji na nim zadania zaproponowanego przez wnioskodawcę przeprowadza merytoryczny Wydział Urzędu Miejskiego Śmigla. Wydział dokonuje również weryfikacji stanu własności budynku, obiektu i terenu, który jest przedmiotem wniosku. 
 3. Weryfikację formularzy wniosków pod względem zadań ujętych do realizacji
  w obowiązującym budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej przeprowadza Wydział Finansów, Budżetu i Windykacji Urzędu Miejskiego Śmigla.
 4. Weryfikację formularzy wniosków pod względem prawnych możliwości realizacji zadania
  oraz racjonalności szacunkowego kosztorysu przeprowadza komórka merytoryczna Urzędu Miejskiego Śmigla właściwa ze względu na przedmiot wnioskowanego zadania.
 5. W razie stwierdzenia braków we wniosku lub wystąpienia wątpliwości w jego ocenie Wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W przypadku nieuzupełnienia braków wniosek pozostawiony zostanie bez rozpoznania.
 6. Zadania pozytywnie zweryfikowane zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców Miasta Śmigla.

§   5

 1. Zadania zakwalifikowane do realizacji w ramach Śmigielskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok zostaną wyłonione w głosowaniu.
 1. Głosowanie będzie przeprowadzone w terminie określonym w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszych Zasad.

§ 6

 1. Każdemu uprawnionemu mieszkańcowi miasta przysługuje prawo do wypełnienia jednej karty do głosowania, na której wskazuje jedno zadanie, którego realizację popiera. Głos oddawany jest poprzez zaznaczenie przez mieszkańca X
  w kolumnie „Wybór”.
 2. Oddanie głosu będzie możliwe w formie tradycyjnej z wykorzystaniem papierowych kart do głosowania wrzucanych
  do urny udostępnionej w Urzędzie Miasta Śmigla.
 3. Głosowanie w formie tradycyjnej będzie polegało na wypełnieniu pobranej osobiście
  w punkcie karty i wrzuceniu jej do urny lub wrzuceniu do urny karty wydrukowanej
  we własnym zakresie ze strony internetowej Urzędu Miejskiego pod adresem www.smigiel.pl w zakładce Śmigielski Budżet Obywatelski.
 4. Do publicznej wiadomości podane zostaną:

a)    lista zadań poddawanych pod głosowanie – wzór listy stanowi załącznik nr 3.

b)   godziny otwarcia punktu głosowania.

§ 7

Nadzór nad bezpiecznym przechowywaniem urny oraz zabezpieczenie w okresie trwania głosowania sprawuje zarządca obiektu, w którym utworzono punkt do głosowania.

§ 8

 1. Karta do głosowania zawiera w szczególności następujące elementy:

a)      imię i nazwisko osoby głosującej,

b)      nr PESEL osoby głosującej,

c)      datę wypełnienia karty,

d)     numer telefonu i adres do korespondencji osoby głosującej,

e)      instrukcję określającą sposób oddania ważnego głosu.

2. Wzór karty do głosowania stanowi Załącznik nr 4 do Zasad Śmigielskiego Budżetu Obywatelskiego.

 1. Weryfikacja ważności głosów będzie dokonywana na podstawie dowodu osobistego
  i numeru PESEL w następujący sposób:

a)      za ważne zostaną uznane głosy pochodzące z ważnych kart do głosowania pod warunkiem, że dany numer PESEL występuje tylko na jednej karcie do głosowania oraz znajduje się on w bazie ewidencji ludności Miasta Śmigla,

b)      w przypadku wystąpienia tego samego numeru PESEL na więcej niż jednej karcie do głosowania zostanie zastosowana procedura potwierdzenia ważności głosu opisana
w lit. d),

c)      w przypadku wystąpienia na karcie/kartach do głosowania numeru PESEL nie występującego w bazie ewidencji ludności Miasta Śmigla zostanie zastosowana procedura potwierdzenia ważności głosu opisana w lit. d),

d)     z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych na kartach do głosowania (nr telefonu lub adres do korespondencji) zostanie do głosujących skierowana prośba
o potwierdzenie faktu oddania głosu przez osobę uprawnioną,

4. Nieważność karty do głosowania stwierdza się, jeżeli wystąpi co najmniej jeden z wymienionych poniżej przypadków:

a)    na karcie do głosowania nie został wskazany numer żadnego zadania,

b)   karta jest zniszczona lub wypełniona w sposób nieczytelny uniemożliwiający jej weryfikację,

c)   na karcie nie zostało podane imię głosującego,

d)  na karcie nie zostało podane nazwisko głosującego,

e)   na karcie nie zostały podane wszystkie cyfry numeru PESEL,

f)    na karcie nie zostały podane żadne dane kontaktowe,

g)   na karcie nie zostały podpisane wymagane oświadczenia przez głosującego,

h)   karta nie jest kompletna i nie zawiera ponumerowanych stron od 1 do 2 w formacie A4,

i)     karta nie została wydrukowana dwustronnie lub wszystkie jej strony nie są trwale połączone w przypadku zastosowania wydruku jednostronnego.

§ 9

 1. Wyniki głosowania ustala się na podstawie liczby głosów oddanych na poszczególne zadania.
 2. Na podstawie wyników głosowania ustala się ranking zadań, a kolejność zadań w rankingu uzależniona jest od liczby głosów, które uzyskało dane zadanie w głosowaniu mieszkańców.
 3. Do realizacji w 2018 roku wybrane zostaną zadania, które uzyskały największą liczbę głosów mieszkańców. Liczba zadań zakwalifikowanych do realizacji zależeć będzie od ich kosztów oraz wyczerpania środków uwzględnionych w uchwale budżetowej na 2018 rok na realizację zadań w ramach Śmigielskiego Budżetu Obywatelskiego.
 4. W przypadku gdy w głosowaniu mieszkańców do realizacji wyłonione zostaną zadania, których lokalizacja przewidziana została na tym samym terenie i nie ma możliwości ich wykonania ze względu na wykluczające się zakresy lub niedostateczny obszar terenu
  uniemożliwiający łączną realizację różnych zadań do realizacji zostanie przyjęte zadanie/zadania, które uzyskało większą liczbę głosów mieszkańców.
 5. W przypadku zadania, które nie będzie mogło zostać zrealizowane na terenie określonym we wniosku ze względu na wykluczający się zakres lub niedostateczny obszar terenu uniemożliwiający łączną realizację różnych zadań w sytuacji określonej w ust. 3, zostaną podjęte działania w celu wyznaczenia alternatywnej lokalizacji. W przypadku braku zgody wnioskodawcy na zmianę lokalizacji zadania, braku akceptacji zaproponowanego terenu lub braku możliwości wskazania alternatywnej lokalizacji do realizacji zostanie przyjęte kolejne zadanie, które uzyskało największą liczbę głosów mieszkańców.

§   10

Procedura Śmigielskiego Budżetu Obywatelskiego będzie realizowana w terminach, które zostały określone w Harmonogramie stanowiącym załącznik nr 5 do Zasad Śmigielskiego Budżetu Obywatelskiego.

§   11

Właściwe komórki merytoryczne Urzędu Miejskiego Śmigla wskazane przez Burmistrza Śmigla realizują działania dotyczące procedury Śmigielskiego Budżetu Obywatelskiego między innymi polegające na:

a)      prowadzeniu kampanii informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych,

b)      organizacji spotkań informacyjnych i edukacyjnych,

c)      upowszechnianiu informacji o przebiegu procedury budżetu obywatelskiego i jego wynikach,

d)      udzielaniu wsparcia merytorycznego dla Wnioskodawców Śmigielskiego Budżetu Obywatelskiego.

§   12

Wszystkie kwestie nieuregulowane w niniejszych zasadach rozstrzygane będą w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Pliki do pobrania: