Facebook
Youtube

Obwieszczenie o wyłożeniu zmiany MPZP dla terenów eksploatacji i wydobycia kopalin wraz z infrastrukturą techniczną w obrębie wsi Przysieka Polska

                                                                                                             OBWIESZCZENIE
 

o wyłożeniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów eksploatacji i wydobycia kopalin wraz z infrastrukturą techniczną w obrębie wsi Przysieka Polska

Na podstawie art. 17 pkt 1-11 i art. 18, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1073)  i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku   i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1405) oraz uchwały Nr XXV/180/16 z dnia 27 października 2016 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

·   projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów eksploatacji   i wydobycia kopalin wraz z infrastrukturą techniczną w obrębie wsi Przysieka Polska;

·  prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów eksploatacji i wydobycia kopalin wraz z infrastrukturą techniczną w obrębie wsi Przysieka Polska;

w dniach od 08.12.2017r. do 10.01.2018r. w siedzibie Urzędu Miejskiego Śmigla, 64 - 030 Śmigiel, Pl. Wojska Polskiego 6 (w godzinach urzędowania) oraz na stronie internetowej: www.smigiel.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14.12.2017r. o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Miejskiego Śmigla.

Uwagi i wnioski należy składać na piśmie w formie ustnej do protokołu bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej do Burmistrza Śmigla – jako organu właściwego do rozpatrzenia uwag i wniosków z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 30.01.2018r.

 

 

                                                                     Burmistrz Śmigla

                                                              /-/ Małgorzata Adamczak

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Śmigla dnia 29.11.2017r