Facebook
Youtube realizowane projekty

Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Śmigiel w granicach wsi Przysieka Polska

                                                  

OBWIESZCZENIE

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  gminy Śmigiel w granicach wsi Przysieka Polska

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 39 ust.1 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 283  ze zm.) zawiadamiam:

 

  • o podjęciu przez Radę Miejską Śmigla uchwały Nr XX/190/2020 dnia 28 maja 2020 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Śmigiel w granicach wsi Przysieka Polska;

 

  • o przystąpieniu do procedury sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zabudowy przemysłowo-usługowej w obrębie wsi Przysieka Polska;

 

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego Śmigla, 64-030 Śmigiel, ul. Pl. Wojska Polskiego 6.

Wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie zainteresowani mogą wnosić w formie pisemnej lub ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego Śmigla, 64-030 Śmigiel, ul. Pl. Wojska Polskiego 6 albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres:  urzadmiejski@smigiel.pl w terminie do dnia 10.10.2020 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Śmigla.

 

 

 Burmistrz Śmigla

/-/ Małgorzata Adamczak