fb
17 lutego 2022

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w Śmiglu oraz powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 408/22
Burmistrza Śmigla
z dnia 17 lutego 2022 r.

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 391/22 Burmistrza Śmigla z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w Śmiglu oraz powołania Komisji Przetargowej

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.), art. 38 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) w związku z § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2213) zarządzam, co następuje:
 

1.
 

W Zarządzeniu Nr 391/22 Burmistrza Śmigla z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w Śmiglu oraz powołania Komisji Przetargowej § 3 przyjmuje brzmienie: 

„§ 3. Powołuję Komisję Przetargową w celu przeprowadzenia czynności przetargowych
w następującym składzie:

Przewodniczący – Marta Szulc

Członkowie:

-           Joanna Szudra

-           Rafał Szumacher

-           Kamil Dworczak”

 

2.
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Śmigla

/-/ Małgorzata Adamczak

 

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Romantyczne Trasy Rowerowe Infrastruktura i środowisko Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych