Facebook
Youtube

XLVI sesja Rady Miejskiej Śmigla

Z A W I A D O M I E N I E

w czwartek 24 maja 2018 r. o godz.16:00 w sali sesyjnej Rady, w Urzędzie Miejskim Śmigla, odbędzie się XLVI sesja Rady Miejskiej Śmigla

 

Porządek sesji:

1.  Otwarcie sesji.

2.  Przedstawienie porządku sesji.

3.  Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady.

4.  Informacja Przewodniczącego Rady z działalności w okresie między sesjami.

5.  Sprawozdanie Burmistrza Śmigla z wykonania uchwał Rady Miejskiej Śmigla.

6.  Informacja o działalności Burmistrza Śmigla w okresie między sesjami.

7.  Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Śmigiel z organizacjami pozarządowymi za rok 2017 r.

8.  Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Śmiglu za 2017 rok.

9.  Przedstawienie  oceny zasobów pomocy społecznej za 2017 rok.

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11. Zapytania sołtysów i przewodniczących Zarządów Osiedli.

12.  Podjęcie uchwał:

1)      w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2018,

2)      w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2018 -2027,

3)      w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Śmigiel na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy. 

13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

14. Odpowiedzi na zapytania

15. Wolne głosy i wnioski.

16. Zakończenie sesji.

                                                    Przewodniczący

                                              Rady Miejskiej Śmigla

                                                /-/ Wiesław Kasperski